Lịch công tác tuần từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

14/10

- Tham dự khóa bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD&ĐT (Lãnh đạo Phòng)

 - Tham dự khóa bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD&ĐT (Lãnh đạo Phòng)
- Từ 16h30 tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Dự Hội nghị gặp mặt nhân ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, Hội Nông dân, Hội phụ Nữ (đ/c Thành)
- Báo cáo rà soát đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên về Sở Nội vụ đề nghị tuyển dụng (bộ phận TCCB) - Tổng hợp các khoản thu đầu năm học 20182019 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 3

15/10

- Tham dự khóa bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD&ĐT (Lãnh đạo Phòng) - Tham dự khóa bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD&ĐT (Lãnh đạo Phòng)
- Từ 15h tại phòng họp số 1 - UBND huyện: Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 của UBND huyện (đ/c Vụ)
- Tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ năm 2019 của Sở Nội vụ (đ/c Dự) - Tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ năm 2019 của Sở Nội vụ (đ/c Dự)
- Duyệt công tác phổ cập giáo dục năm 2019 các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tại Phòng GD&ĐT (bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS) - Duyệt công tác phổ cập giáo dục năm 2019 các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tại Phòng GD&ĐT (bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS)
- Kiểm tra nội bộ các trường theo kế hoạch (bộ phận Thanh tra) - Báo cáo rà soát đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên về Sở Nội vụ đề nghị tuyển dụng (bộ phận TCCB)
- Duyệt lương tháng 11/2019 cho các trường Mầm non thuộc miền 1 và miền 2 (bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương tháng 11/2019 cho các trường Mầm non thuộc miền 3 và miền 4 (bộ phận Tài vụ)
- Duyệt quyết toán các trường  Tiểu học sáp nhập (TH Nam Điền, TH Nam Xá) (bộ phận Tài vụ) - Duyệt quyết toán các trường  Tiểu học sáp nhập (TH Nam Nghĩa, TH Nam An) (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

16/10 

- Tham dự khóa bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD&ĐT (Lãnh đạo Phòng) - Tham dự khóa bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD&ĐT (Lãnh đạo Phòng)
- Từ 7h30 tại phòng họp số 2 - UBND huyện: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng GD&ĐT. - Từ 14h tại phòng họp số 2 - UBND huyện: UBND huyện làm việc với các phòng, ngành khối văn hóa - xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
- Tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ năm 2019 của Sở Nội vụ (đ/c Dự) - Tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ năm 2019 của Sở Nội vụ (đ/c Dự)
- Duyệt công tác phổ cập giáo dục năm 2019 các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tại Phòng GD&ĐT (bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS) - Duyệt công tác phổ cập giáo dục năm 2019 các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tại Phòng GD&ĐT (bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS)
- Duyệt lương tháng 11/2019 cho các trường Mầm non thuộc miền 5 (bộ phận Tài vụ)  - Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ (2020-2025), Chi bộ (2020-2022) báo cáo TVHU (bộ phận TCCB)
- Duyệt quyết toán các trường  Tiểu học sáp nhập (TH Nam Bình, TH Nam Minh) (bộ phận Tài vụ) - Duyệt quyết toán các trường  Tiểu học sáp nhập (TH Nam Thượng, TH Nam Thành, TH Nam Đồng) (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

17/10 

- Duyệt công tác phổ cập giáo dục năm 2019 các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tại Phòng GD&ĐT (bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS) - Duyệt công tác phổ cập giáo dục năm 2019 các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tại Phòng GD&ĐT (bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS)
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ (2020-2025), Chi bộ (2020-2022) báo cáo TVHU (bộ phận TCCB)  
- Duyệt quyết toán các trường  Tiểu học sáp nhập (TH Nam Ninh, TH Nam Long) (bộ phận Tài vụ) - Duyệt quyết toán các trường  Tiểu học sáp nhập (TH Nam Quan, TH Nam Lợi) (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

18/10

- Từ 8h tại Hội trường tầng 1 - Sở GD&ĐT: Tham gia lớp tập huấn về việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Nam Định (Lãnh đạo, bộ phận Tiểu học, THCS Phòng GD&ĐT, giáo viên trường Tiểu học, THCS) - Từ 14h00 tại UBND xã Nam Hùng: TT Ban chỉ đạo NTM huyện làm việc với BCĐ xây dựng NTM xã Nam Hùng về NTM nâng cao.
 - Tham gia Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm học 2019-2020 (bộ phận TCCB)  - Từ 14h30' tại phòng họp số 1 - UBND huyện: Thanh tra Sở Tài chính công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác điều hành, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
- Duyệt công tác phổ cập giáo dục năm 2019 các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tại Phòng GD&ĐT (bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS) - Duyệt công tác phổ cập giáo dục năm 2019 các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tại Phòng GD&ĐT (bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS)
- Tổng hợp số liệu (bộ phận Tài vụ) - Kiểm tra nền nếp 1 trường Mầm non (bộ phận Mầm non)
Thứ 7

19/10

 
Chủ nhật

20/10

 

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 11  tháng 10  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ