Lịch công tác tuần từ ngày 14/06 đến hết ngày 20/06/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 14/06 - 20/06/2021

 

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

14/06

Giao ban cơ quan

- Rà soát biểu mẫu thống kê, xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2030 (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp biểu mẫu thống kê, xây dựng kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030 (Bộ phận THCS)
- Tập huấn trực tuyến SGK lớp 2 (Bộ phận Tiểu học).

- Tổng hợp biểu mẫu thống kê, xây dựng kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030 (Bộ phận Tiểu học).

- Tập huấn trực tuyến SGK lớp 2 (Bộ phận Tiểu học).

- Tổng hợp biểu mẫu thống kê, xây dựng kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030 (Bộ phận Tiểu học).

- Phối hợp các bộ phận hoàn thiện kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030 (Bộ phận Tổ chức). - Tổng hợp và hoàn thiện các nội dung báo cáo theo công văn 801/SGDĐT-KHTC và công văn 817/SGDĐT (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

15/06

- Tập huấn trực tuyến SGK lớp 2 (Bộ phận Tiểu học).

- Tổng hợp biểu mẫu thống kê, xây dựng kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030 (Bộ phận Tiểu học).

- Tập huấn trực tuyến SGK lớp 2 (Bộ phận Tiểu học).

- Tổng hợp biểu mẫu thống kê, xây dựng kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030 (Bộ phận Tiểu học).

- Tổng hợp biểu mẫu thống kê, xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2030 (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp biểu mẫu thống kê, xây dựng kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030 (Bộ phận THCS)
- Phối hợp các bộ phận hoàn thiện kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030 (Bộ phận Tổ chức). - Tổng hợp và hoàn thiện các nội dung báo cáo theo công văn 801/SGDĐT-KHTC và công văn 817/SGDĐT (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

16/06

- Tập huấn trực tuyến SGK lớp 2 (Bộ phận Tiểu học).

- Tổng hợp biểu mẫu thống kê, xây dựng kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030 (Bộ phận Tiểu học).

- Tập huấn trực tuyến SGK lớp 2 (Bộ phận Tiểu học).

- Tổng hợp biểu mẫu thống kê, xây dựng kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030 (Bộ phận Tiểu học).

- Tổng hợp biểu mẫu thống kê, xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2030 (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp biểu mẫu thống kê, xây dựng kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030 (Bộ phận THCS)
- Phối hợp các bộ phận hoàn thiện kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030 (Bộ phận Tổ chức). - Tổng hợp và hoàn thiện các nội dung báo cáo theo công văn 801/SGDĐT-KHTC và công văn 817/SGDĐT (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

17/06

- Tập huấn trực tuyến SGK lớp 2. - Tập huấn trực tuyến SGK lớp 2.
- Phối hợp các bộ phận hoàn thiện kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030. - Tổng hợp và hoàn thiện các nội dung báo cáo theo công văn 801/SGDĐT-KHTC và công văn 817/SGDĐT (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

18/06

- Tập huấn trực tuyến SGK lớp 2. - Tập huấn trực tuyến SGK lớp 2.
- Phối hợp các bộ phận hoàn thiện kế hoạch phát triển GDMN, phổ thông giai đoạn 2021-2030. - Tổng hợp và hoàn thiện các nội dung báo cáo theo công văn 801/SGDĐT-KHTC và công văn 817/SGDĐT (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

19/06

Chủ nhật

20/06

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 11 tháng 06 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ