Lịch công tác tuần từ ngày 13/5 - 19/5/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 13/5 đến ngày 18/5/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

 

13/5

Giao ban cơ quan

- Kiểm tra nền nếp các trường cuối năm học 2018-2019
- Dự Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện tiêu chí huyện NTM phục vụ đoàn kiểm tra của Trung ương về thẩm định xét công nhận huyện NTM của UBND huyện (Lãnh đạo Phòng) - Kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019 giữa các huyện: huyện Mỹ Lộc kiểm tra huyện Nam Trực tại Phòng GD&ĐT (bộ phận THCS)
 - Kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019 giữa các huyện: Nam Trực kiểm tra Nghĩa Hưng (bộ phận THCS) - Họp chủ tịch Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2019 tại Phòng GD&ĐT (bộ phận THCS)
- Duyệt lương tháng 05/2019 các trường Mầm non thuộc Miền 1 + Miền 2 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 3

 

14/5

- Kiểm tra nền nếp các trường cuối năm học 2018-2019 - Kiểm tra nền nếp các trường cuối năm học 2018-2019
- Đón đoàn thanh tra của Sở Tài chính tỉnh Nam Định kiểm tra việc sử dụng kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP (bộ phận Tài vụ)  - Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 đối với các trường Mầm non thuộc Miền 5 + Miền  4 (Nam Dương, Bình Minh, Nam Thượng, Nam Thành) (bộ phận TCCB, bộ phận Mầm non)
- Các Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2019 làm việc (bộ phận THCS)
- Duyệt lương tháng 05/2019 các trường Mầm non thuộc Miền 3 + Miền 4 (bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương tháng 05/2019 các trường Mầm non thuộc Miền 5 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

 

15/5

 

- Kiểm tra nền nếp các trường cuối năm học 2018-2019 - Kiểm tra nền nếp các trường cuối năm học 2018-2019
- Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 đối với các trường Mầm non thuộc Miền 1 + Miền  4 (Nam Đồng, Nam Thái, Nam Phúc) (bộ phận TCCB, bộ phận Mầm non) Từ 13h30: Đoàn tiền trạm thẩm định NTM Trung ương kiểm tra công tác xây dựng NTM tại huyện Nam Trực
- Duyệt kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019 các trường thuộc Miền 1 + Miền 2 + Miền 3 tại Phòng GD&ĐT (bộ phận THCS) - Duyệt kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019 các trường thuộc Miền 4 + Miền 5 và Trung tâm GDTX tại Phòng GD&ĐT (bộ phận THCS)
Thứ 5

 

16/5

 

- Kiểm tra nền nếp các trường cuối năm học 2018-2019 - Từ 15h tại Sở GD&ĐT: Dự Hội nghị của Sở GD&ĐT về việc phối hợp với Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học để khảo sát cơ sở vật chất, thiết bị trường học (đ/c Thành, các trường Tiểu học, THCS)
- Duyệt báo cáo cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và thống kê các trường thuộc miền 1 + Miền 2 (bộ phận Mầm non) - Duyệt báo cáo cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và thống kê các trường thuộc miền 3 + Miền 4 (bộ phận Mầm non)
- Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 đối với các trường THCS thuộc Miền 1 + Miền  2 + Miền 5 (Nam Tiến, Nam Lợi, Nam Hải) (bộ phận TCCB, bộ phận THCS) - Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 đối với các trường THCS thuộc Miền 3 + Miền 4 + Miền 5 (Nam Thanh, Nguyễn Hiền) (bộ phận TCCB, bộ phận THCS)
Thứ 6

 

17/5

- Kiểm tra nền nếp các trường cuối năm học 2018-2019 - Kiểm tra nền nếp các trường cuối năm học 2018-2019
- Từ 8h tại Phòng GD&ĐT: Phòng GD&ĐT mở Hội nghị mở thầu gói thầu "Cải tạo sửa chữa trụ sở Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực"
- Duyệt báo cáo cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và thống kê các trường thuộc miền 5 (bộ phận Mầm non) - Tổng hợp báo cáo cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và thống kê các trường (bộ phận Mầm non)
- Duyệt các loại báo cáo (các trường Tiểu học thuộc Miền 1, 2, 3): BDTX; Báo cáo cuối năm, Báo cáo TV, Tổng hợp Đánh giá chuẩn HT, PHT, GV… (bộ phận Tiểu học) - Duyệt các loại báo cáo (các trường Tiểu học thuộc Miền 4, 5): BDTX; Báo cáo cuối năm, Báo cáo TV, Tổng hợp Đánh giá chuẩn HT, PHT, GV… (bộ phận Tiểu học)
- In giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (bộ phận THCS) - Chuyển dữ liệu xét tốt nghiệp THCS về Sở GD&ĐT (bộ phận THCS)
- Tổng hợp kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 của các trường Mầm non, Tiểu học,THCS (bộ phận TCCB) - Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (bộ phận TCCB)
Thứ 7

 

18/5

- Dự tổng kết CLB tại Nam Cường (bộ phận Tiểu học)
- In giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (bộ phận THCS)
Chủ nhật

 

19/5

Ra quân làm vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật Xanh (cả ngày) 
- Dự Hội nghị STEM tại Hà Nội (bộ phận Tiểu học, THCS) - Dự Hội nghị STEM tại Hà Nội (bộ phận Tiểu học, THCS)

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 10  tháng 05 năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ