Lịch công tác tuần từ ngày 13/09 - 19/09/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 13/09 - 19/09/2021

Thời gian

Sáng Chiều
Thứ 2

13/09

Giao ban cơ quan

 
- Phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non (Bộ phận TCCB). - Duyệt lương tháng 09/2021 cho các trường mầm non miền 1+2 (Bộ phận Tài vụ).
- Tập huấn chuyên môn chương trình GDPT – 2018 (Bộ phận THCS). - Tập huấn chuyên môn chương trình GDPT – 2018 (Bộ phận THCS).
- Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 GDMN (Bộ phận Mầm non). - Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 GDMN (Bộ phận Mầm non).
Thứ 3

14/09

- Duyệt lương tháng 09/2021 cho các trường mầm non miền 3+4 (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt lương tháng 09/2021 cho các trường mầm non miền 5 (Bộ phận Tài vụ).
- Tập huấn chuyên môn chương trình GDPT – 2018 (Bộ phận THCS). - Tập huấn chuyên môn chương trình GDPT – 2018 (Bộ phận THCS).
- Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 GDMN (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp báo cáo đầu năm học 2021-2022 (Bộ phận Tiểu học).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non (Bộ phận TCCB). - Phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non (Bộ phận TCCB).
Thứ 4

15/09

- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện công tác an toàn trường học và phòng, chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp báo cáo đầu năm học 2021-2022 (Bộ phận Tiểu học).
- Tập huấn chuyên môn chương trình GDPT – 2018 (Bộ phận THCS). - Tập huấn chuyên môn chương trình GDPT – 2018 (Bộ phận THCS).
- Tổng hợp lương tháng 09/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ). - Phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non (Bộ phận TCCB).
Thứ 5

16/09

- Kiểm tra nền nếp đầu năm học và công tác an toàn trường học, phòng chống Covid-19 (Bộ phận Tiểu học). - Kiểm tra nền nếp đầu năm học và công tác an toàn trường học, phòng chống Covid-19 (Bộ phận Tiểu học).
- Duyệt kế hoạch năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Duyệt kế hoạch năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS).
- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện công tác an toàn trường học và phòng, chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện công tác an toàn trường học và phòng, chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non).
- Tổng hợp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về thi, xét thăng hạng CDNN giáo viên phổ thông nộp về Sở GDĐT (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp lương tháng 09/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

17/09

- Kiểm tra nền nếp đầu năm học và công tác an toàn trường học, phòng chống Covid-19 (Bộ phận Tiểu học). - Kiểm tra nền nếp đầu năm học và công tác an toàn trường học, phòng chống Covid-19 (Bộ phận Tiểu học).
- Duyệt kế hoạch năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Duyệt kế hoạch năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS).
- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện công tác an toàn trường học và phòng, chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện công tác an toàn trường học và phòng, chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non).
- Tổng hợp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về thi, xét thăng hạng CDNN giáo viên phổ thông nộp về Sở GDĐT (Bộ phận TCCB). - Thanh toán tạm ứng với Kho bạc (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

18/09

   
Chủ nhật

19/09

   

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 10 tháng 09 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ