Lịch công tác tuần từ ngày 13/06 – 19/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 13/06 – 19/06/2022

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

13/06

Giao ban cơ quan

 
- Đôn đốc các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện hoạt động hè năm 2022 theo kế hoạch (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp công tác thi đua cấp Tiểu học (Bộ phận Tiểu học).
- Đăng ký giải cờ vua học sinh (Bộ phận THCS). - Đăng ký giải cờ vua học sinh (Bộ phận THCS).
 - Tổng hợp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chức danh nghề nghiệp giáo viên, đánh giá viên chức cuối năm học 2021-2022 (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2023-2025 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

14/06

- Từ 8h00 tại phòng họp số 3: Họp UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
- Tổng hợp công tác thi đua cấp mầm non (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp công tác thi đua cấp Tiểu học (Bộ phận Tiểu học).
- Duyệt kết quả xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 với Sở GDĐT (Bộ phận THCS).- Thi tuyển sinh vào 10  năm học 2022-2023 các trường THPT đại trà (Bộ phận THCS). - Duyệt kết quả xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 với Sở GDĐT (Bộ phận THCS).- Thi tuyển sinh vào 10  năm học 2022-2023 các trường THPT đại trà (Bộ phận THCS).
- Tổng hợp góp ý dự thảo sưa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2023-2025 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

15/06

- Từ 7h30 tại phòng họp số 1: Hội nghị công bố quyết định Kiểm tra của Sở Nội vụ về tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 (Đ/c Vụ, đ/c Dự).
- Tổng hợp công tác thi đua cấp mầm non (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp công tác thi đua cấp Tiểu học (Bộ phận Tiểu học).
- Thi tuyển sinh vào 10  năm học 2022-2023 các trường THPT đại trà (Bộ phận THCS). - Thi tuyển sinh vào 10  năm học 2022-2023 các trường THPT đại trà (Bộ phận THCS).
- Rà soát đội ngũ giáo viên, nhân viên tham mưu UBND huyện tuyển dụng giáo viên mầm non, Tiểu học (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2023-2025 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

16/06

- Từ 8h00 tại hội trường tầng 2 Phòng GDĐT: Hội nghị giao ban kế toán các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn toàn huyện (Lãnh đạo, chuyên viên Phòng).
- Đôn đốc các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện hoạt động hè năm 2022 theo kế hoạch (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp công tác thi đua cấp Tiểu học (Bộ phận Tiểu học).
- Chấm tuyển sinh vào 10  năm học 2022-2023 các trường THPT đại trà (Bộ phận THCS). - Chấm tuyển sinh vào 10  năm học 2022-2023 các trường THPT đại trà (Bộ phận THCS).
- Rà soát đội ngũ giáo viên, nhân viên tham mưu UBND huyện tuyển dụng giáo viên mầm non, Tiểu học (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2023-2025 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

17/06

- Đôn đốc các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện hoạt động hè năm 2022 theo kế hoạch (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp công tác thi đua cấp Tiểu học (Bộ phận Tiểu học).
- Chấm tuyển sinh vào 10  năm học 2022-2023 các trường THPT đại trà (Bộ phận THCS). - Chấm tuyển sinh vào 10  năm học 2022-2023 các trường THPT đại trà (Bộ phận THCS).
- Hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2021-2022, phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023 (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2023-2025 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

18/06

Chủ nhật

19/06

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 10 tháng 06 năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ