Lịch công tác tuần từ ngày 12/8 - 18/8/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 12/8 đến ngày 18/8/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

12/8

Giao ban cơ quan

- Từ 14h: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Sở GD&ĐT (đ/c Vụ)
- Rà soát Thống kê GDMN giai đoạn 2018-2025 (bộ phận Mầm non) - Tư vấn thủ tục hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục “Mai Linh” - TT Nam Giang (bộ phận Mầm non)
- Các trường đăng kí hồ sơ sổ sách chuyên môn năm học 2019-2020 (bộ phận THCS) - Hoàn thiện hồ sơ các trường đề nghị xét công nhận hết tập sự cho giáo viên bậc tiểu học (bộ phận TCCB)
Thứ 3

13/8

Từ 14h00, tại Phòng họp số 2 - UBND huyện: Hội nghị đánh giá kết quả tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2019
- Rà soát hồ sơ đề nghị cấp phép Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục “Mai Linh” - TT Nam Giang (bộ phận Mầm non) - Hoàn thiện hồ sơ các trường đề nghị xét công nhận hết tập sự cho giáo viên bậc tiểu học (bộ phận TCCB)
- Duyệt lương tháng 8/2019 cho bậc học mầm non (bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương tháng 8/2019 cho bậc học mầm non (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

14/8

 

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục “Mai Linh” - TT Nam Giang (bộ phận Mầm non) - Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục “Mai Linh” - TT Nam Giang
- Dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 về giáo dục THCS tại Sở GD&ĐT (bộ phận THCS) - Hoàn thiện hồ sơ các trường đề nghị xét công nhận hết tập sự cho giáo viên bậc tiểu học

- Chuẩn bị các điều kiện cho hội nghị tổng kết tuyên dương phát thưởng năm 2018-2019 (bộ phận TCCB)

- Duyệt lương tháng 8/2019 cho bậc học mầm non (bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương tháng 8/2019 cho bậc học mầm non (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

15/8

 

- Hoàn thiện hồ sơ các trường đề nghị xét công nhận hết tập sự cho giáo viên bậc tiểu học (bộ phận TCCB) - Từ 14h00, tại phòng họp Ban Thường vụ HU: Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội (đ/c Vụ)
- Đôn đốc các trường mầm non thực hiện hoạt động chuyên môn GDMN (bộ phận Mầm non) - Chuẩn bị các điều kiện cho hội nghị tổng kết tuyên dương phát thưởng năm 2018-2019 (bộ phận TCCB)
- Tổng hợp số liệu đăng kí hồ sơ sổ sách chuyên môn năm học 2019-2020 báo cáo Sở GD&ĐT (bộ phận THCS)
- Duyệt lương tháng 8/2019 cho bậc học mầm non (bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương tháng 8/2019 cho bậc học mầm non (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

16/8

- Từ 7h30', tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào Thanh thiếu nhi năm học 2018-2019, phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 
- Từ 9h30' tại Liên đoàn Lao động huyện: Tập huấn ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên - Hoàn thiện hồ sơ các trường đề nghị xét công nhận hết tập sự cho giáo viên bậc tiểu học (bộ phận TCCB)
- Đôn đốc các trường mầm non thực hiện hoạt động chuyên môn GDMN (bộ phận Mầm non)
- Chuẩn bị các điều kiện cho hội nghị tổng kết tuyên dương phát thưởng năm 2018-2019 (bộ phận TCCB)
- Duyệt lương tháng 8/2019 cho bậc học mầm non (bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương tháng 8/2019 cho bậc học mầm non (bộ phận Tài vụ)
Thứ 7

17/8

 - Từ 7h30', tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào Thanh thiếu nhi năm học 2018-2019, phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 
Chủ nhật

18/8

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 09  tháng 8  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ