Lịch công tác tuần từ ngày 12/07 đến hết ngày 18/07/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 12/07 - 18/07/2021

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

12/07

Giao ban cơ quan

- Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn). - Từ 14h00 tại phòng họp số 3 UBND: Hội nghị bàn giao danh sách cơ sở do UBND xã, thị trấn quản lý về PCCC, tập huấn Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, Công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện (Đ/c Vụ).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp hồ sơ bổ nhiệm CDNN theo Thông tư mới 01,02,03/BGDĐT và hướng dẫn của Sở Nội vụ  đối với cấp học mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tổ chức). - Phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp hồ sơ bổ nhiệm CDNN theo Thông tư mới 01,02,03/BGDĐT và hướng dẫn của Sở Nội vụ  đối với cấp học mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 3

13/07

- Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn). - Từ 14h00, tại phòng họp số 3: Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm (Đ/c Vụ).
- Duyệt lương tháng 7/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện Miền 1+2 (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt lương tháng 7/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện Miền 3+4 (Bộ phận Tài vụ).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp hồ sơ bổ nhiệm CDNN theo Thông tư mới 01,02,03/BGDĐT và hướng dẫn của Sở Nội vụ  đối với cấp học mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tổ chức). - Phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp hồ sơ bổ nhiệm CDNN theo Thông tư mới 01,02,03/BGDĐT và hướng dẫn của Sở Nội vụ  đối với cấp học mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 4

14/07

- Duyệt lương tháng 7/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện Miền 5 (Bộ phận Tài vụ). - Tổng hợp lương tháng 7/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ).
- Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn). - Phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp hồ sơ bổ nhiệm CDNN theo Thông tư mới 01,02,03/BGDĐT và hướng dẫn của Sở Nội vụ  đối với cấp học mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 5

15/07

- Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn). - Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn).
- Tổng hợp lương tháng 7/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ). - Phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn bị các điều kiện trình Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét duyệt thành tích năm học 2020-2021 (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 6

16/07

- Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn). - Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn).
- Tổng hợp lương tháng 7/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ). - Phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn bị các điều kiện trình Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét duyệt thành tích năm học 2020-2021 (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 7

17/07

Chủ nhật

18/07

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ