Lịch công tác tuần từ ngày 11/6 đến ngày 15/6/2018

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

11/6

- Họp giao ban - Tổng hợp thi đua năm học 2017-2018
- Chuẩn bị hồ sơ trường chuẩn tại MN Nam Đào (Bộ phận MN) - Chuẩn bị hồ sơ trường chuẩn tại MN Nam Tân (Bộ phận MN)

Thứ 3

12/6

- Tổng hợp thi đua năm học 2017-2018 - Tổng hợp thi đua năm học 2017-2018
- Đón đoàn kiểm tra, thẩm định cấp tỉnh về xây dựng trường chuẩn tại MN Nam Tân; MN Nam Đào; THCS Hoàng Ngân; THCS Hoàng Ngân (Bộ phận MN) - Đón đoàn kiểm tra, thẩm định cấp tỉnh về xây dựng trường chuẩn tại MN Nam Tân; Nam Đào; THCS Hoàng Ngân; THCS Hoàng Ngân (Bộ phận MN)
- Duyệt lương tháng 6/2018 các trường MN miền 1, 2, 3 (Bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương tháng 6/2018 các trường MN miền 4, 5 (Bộ phận Tài vụ)
- Duyệt Quyết toán trường TH Nam Hùng, TH Nam Giang (Bộ phận Tài vụ) - Duyệt Quyết toán trường THCS Nam Hùng, THCS Nam Hoa (Bộ phận Tài vụ)

Thứ 4

13/6

- Tổng hợp thi đua năm học 2017-2018 - Tổng hợp thi đua năm học 2017-2018
- Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (Đ/c Dự) - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (Đ/c Dự)
- Duyệt Quyết toán trường THCS Bình Minh, THCS Nam Dương (Bộ phận Tài vụ) - Duyệt Quyết toán trường TH Nam Bình, TH Nam Minh (Bộ phận Tài vụ)

Thứ 5

14/6

- Duyệt Quyết toán trường TH Nam Đồng, TH Nam Hồng (Bộ phận Tài vụ) - UBND huyện tổ chức Hội nghị với nội dung v/v bàn giao tài sản trụ sở Phòng GD-ĐT cũ (Đ/c Vụ, Đạt dự)
- Tổng hợp báo cáo số lượng HS, GV dạy tiếng Anh hệ 10 năm (Bộ phận THCS) - Tổng hợp báo cáo số lượng HS, GV dạy tiếng Anh hệ 10 năm (Bộ phận THCS)
- Tổng hợp thi đua năm học 2017-2018

Thứ 6

15/6

- Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (2015-2018) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (2008-2018) - Tổng hợp đăng ký tài liệu theo công văn số 655/SGDĐT-GDMN (Bộ phận MN)
- Duyệt Quyết toán trường TH Nam Thái, TH Nam Phúc, THCS Nam Thái (Bộ phận Tài vụ)  

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 07 tháng 6 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ