Lịch công tác tuần từ ngày 11/10 - 17/10/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 11/10 - 17/10/2021

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

11/10

Giao ban cơ quan

- Rà soát tiêu chí xây dựng trường mầm non SXĐAT (Bộ phận Mầm non). - Phối hợp với Phòng Nội vụ rà soát tình trạng thừa thiếu giáo viên các bậc học (Bộ phận TCCB).
- Hướng dẫn, tập huấn Mô-đun 3 cho cán bộ quản lý, giáo viên đại trà (Bộ phận THCS). - Hướng dẫn, tập huấn Mô-đun 3 cho cán bộ quản lý, giáo viên đại trà (Bộ phận THCS).
Thứ 3

12/10

- Duyệt lương tháng 10/2021 cho các trường mầm non miền 1+2 (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt lương tháng 10/2021 cho các trường mầm non miền 3+4 (Bộ phận Tài vụ).
- Kiểm tra nền nếp dạy học theo Chương trình  nội dung điều chỉnh (Bộ phận Tiểu học). - Rà soát tiêu chí xây dựng trường mầm non SXĐAT (Bộ phận Mầm non).
- Hướng dẫn, tập huấn Mô-đun 3 cho cán bộ quản lý, giáo viên đại trà (Bộ phận THCS). - Hướng dẫn, tập huấn Mô-đun 3 cho cán bộ quản lý, giáo viên đại trà (Bộ phận THCS).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ rà soát tình trạng thừa thiếu giáo viên các bậc học (Bộ phận TCCB). - Phối hợp với Phòng Nội vụ rà soát tình trạng thừa thiếu giáo viên các bậc học (Bộ phận TCCB).
Thứ 4

13/10

- Duyệt lương tháng 10/2021 cho các trường mầm non miền 5 (Bộ phận Tài vụ). - Từ 14h00 tại Phòng Hội thảo tầng 2 nhà B Sở GDĐT: Hội thảo về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu chương trình GDMN trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; xây dựng kho học liệu trực tuyến dùng chung phục vụ hoạt động chuyên môn (Bộ phận Mầm non).
- Kiểm tra nền nếp dạy học theo Chương trình  nội dung điều chỉnh (Bộ phận Tiểu học). - Rà soát tiêu chí xây dựng trường mầm non SXĐAT (Bộ phận Mầm non).
- Hướng dẫn, tập huấn Mô-đun 3 cho cán bộ quản lý, giáo viên đại trà (Bộ phận THCS). - Hướng dẫn, tập huấn Mô-đun 3 cho cán bộ quản lý, giáo viên đại trà (Bộ phận THCS).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp kết quả  tuyển dụng giáo viên mầm non (Bộ phận TCCB). - Phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp kết quả  tuyển dụng giáo viên mầm non (Bộ phận TCCB).
Thứ 5

14/10

- Đôn đốc 9 trường NTM nâng cao hoàn thành hồ sơ Kiểm định chất lượng (Bộ phận Tiểu học). - Rà soát tiêu chí xây dựng trường mầm non SXĐAT (Bộ phận Mầm non).
- Hướng dẫn, tập huấn Mô-đun 3 cho cán bộ quản lý, giáo viên đại trà (Bộ phận THCS). - Hướng dẫn, tập huấn Mô-đun 3 cho cán bộ quản lý, giáo viên đại trà (Bộ phận THCS).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp kết quả  tuyển dụng giáo viên mầm non (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp lương tháng 10/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

15/10

- Từ 8h00 tại Hội trường tầng 1 Sở GDĐT: Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 lĩnh vực công tác thanh tra, kiểm tra (Đ/c Thành; đ/c Chỉnh). - Rà soát tiêu chí xây dựng trường mầm non SXĐAT (Bộ phận Mầm non).
- Hoàn thiện bài dạy Thiết kế điện tử các môn Khoa học, Lịch Sử - Địa Lý; Thể dục để gửi Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học). - Hoàn thiện bài dạy Thiết kế điện tử các môn Khoa học, Lịch Sử - Địa Lý; Thể dục để gửi Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học).
- Hướng dẫn, tập huấn Mô-đun 3 cho cán bộ quản lý, giáo viên đại trà (Bộ phận THCS). - Hướng dẫn, tập huấn Mô-đun 3 cho cán bộ quản lý, giáo viên đại trà (Bộ phận THCS).
- Hướng dẫn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2021-2022 (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp lương tháng 10/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

16/10

Chủ nhật

17/10

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 08 tháng 10 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ