Lịch công tác tuần từ ngày 10/05 đến hết ngày 16/05/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 10/05 - 16/05/2021

 

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

10/05

Giao ban cơ quan

- Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ mầm non (Bộ phận Mầm non). - Tổng hợp kết quả Bồi dưỡng thường xuyên (Bộ phận Tiểu học).
- Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử (Bộ phận Tổ Chức). - Kiểm tra chéo hồ sơ xét CNTN THCS các trường trong miền (Bộ phận THCS).
Thứ 3

11/05

- Từ 8h00 tại Hội trường tầng 1 Sở GDĐT: Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. - Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ mầm non (Bộ phận Mầm non).
- Duyệt lương tháng cho các trường mầm non trong toàn huyện miền 1+2 (Bộ phận Tài Vụ). - Duyệt lương tháng cho các trường mầm non trong toàn huyện miền 3+4 (Bộ phận Tài Vụ).
- Kiểm tra đôn đốc thực hiện chương trình theo công văn số 627/SGD (Bộ phận Tiểu học). - Kiểm tra đôn đốc thực hiện chương trình theo công văn số 627/SGD (Bộ phận Tiểu học).
- Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử (Bộ phận Tổ Chức). - Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử (Bộ phận Tổ Chức).
Thứ 4

12/05

- Duyệt lương tháng cho các trường mầm non trong toàn huyện miền 5 (Bộ phận Tài Vụ). - Tổng hợp lương cho các trường mầm non trong toàn huyện (Bộ phận Tài Vụ).
- Kiểm tra chéo hồ sơ xét CNTN THCS. huyện Nam Trực kiểm tra huyện Nghĩa Hưng – TP Nam Định kiểm tra huyện Nam Trực (Bộ phận THCS). - Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ mầm non (Bộ phận Mầm non).
- Kiểm tra đôn đốc thực hiện chương trình theo công văn số 627/SGD (Bộ phận Tiểu học). - Kiểm tra đôn đốc thực hiện chương trình theo công văn số 627/SGD (Bộ phận Tiểu học).
- Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử (Bộ phận Tổ Chức). - Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử (Bộ phận Tổ Chức).
Thứ 5

13/05

- Kiểm tra đôn đốc thực hiện chương trình theo công văn số 627/SGD (Bộ phận Tiểu học). - Kiểm tra đôn đốc thực hiện chương trình theo công văn số 627/SGD (Bộ phận Tiểu học).
- Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ mầm non (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ mầm non (Bộ phận Mầm non).
- Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử (Bộ phận Tổ Chức). - Làm bảng thanh toán lương cho giáo viên các trường mầm non và cơ quan Phòng GDĐT (Bộ phận Tài Vụ).
Thứ 6

14/05

- Kiểm tra đôn đốc thực hiện chương trình theo công văn số 627/SGD (Bộ phận Tiểu học). - Kiểm tra đôn đốc thực hiện chương trình theo công văn số 627/SGD (Bộ phận Tiểu học).
- Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ mầm non (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ mầm non (Bộ phận Mầm non).
- Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử (Bộ phận Tổ Chức). - Làm bảng thanh toán lương cho giáo viên các trường mầm non và cơ quan Phòng GDĐT (Bộ phận Tài Vụ).
Thứ 7

15/05

Chủ nhật

16/05

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 07 tháng 05 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ