Lịch công tác tuần từ ngày 10/02 - 16/02/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 10/02 đến ngày 16/02/2020

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

10/02

Giao ban cơ quan

 
- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Corona gây ra - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Corona gây ra
- Phát động Viết bài tham gia Giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2019-2020 cho giáo viên, học sinh (bộ phận Tiểu học) - Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch xét thăng hạng cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận Tổ chức)
- Tổng hợp báo cáo ngân sách nhà nước năm 2019 toàn ngành giáo dục (bộ phận Tài vụ)  
Thứ 3

11/02

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Corona gây ra - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Corona gây ra
- Từ 07h00' tại Trung tâm nhà văn hóa huyện: Dự tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020 (Lãnh đạo Phòng)
- Tổng hợp báo cáo ngân sách nhà nước năm 2019 toàn ngành giáo dục (bộ phận Tài vụ) - Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch xét thăng hạng cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận Tổ chức)
Thứ 4

12/02

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Corona gây ra - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Corona gây ra
- Tổng hợp báo cáo ngân sách nhà nước năm 2019 toàn ngành giáo dục (bộ phận Tài vụ) - Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch xét thăng hạng cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận Tổ chức)
Thứ 5

13/02

 

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Corona gây ra - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Corona gây ra
- Đôn đốc các trường Viết bài tham gia Giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2019-2020 cho giáo viên, học sinh (bộ phận Tiểu học) - Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch xét thăng hạng cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận Tổ chức)
- Tổng hợp báo cáo ngân sách nhà nước năm 2019 toàn ngành giáo dục (bộ phận Tài vụ)  
Thứ 6

14/02

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Corona gây ra - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Corona gây ra
- Làm việc với một số trường Tiểu học tập huấn Liên hoan phát triển năng lực cấp tỉnh (bộ phận Tiểu học) - Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch xét thăng hạng cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận Tổ chức)
- Tổng hợp báo cáo ngân sách nhà nước năm 2019 toàn ngành giáo dục (bộ phận Tài vụ)  
Thứ 7

15/02

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Corona gây ra - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Corona gây ra
Chủ nhật

16/02

 

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 07  tháng 02  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ