Lịch công tác tuần từ ngày 10/01 đến hết ngày 16/01/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 10/01– 16/01/2022

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

10/01

Giao ban cơ quan

- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện phòng chống Covid-19 và an toàn trường học (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện phòng chống Covid-19 và an toàn trường học (Bộ phận Mầm non).
- Thực hiện chương trình học kỳ II năm học 2021-2022 (Bộ phận Tiểu học). - Tổng hợp danh sách học sinh giao lưu giải toán bằng tiếng anh cấp huyện năm học 2021-2022 (Bộ phận Tiểu học).
- Chuẩn bị phương án khảo sát học sinh giỏi cấp huyện lớp 8, 9 năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Chuẩn bị phương án khảo sát học sinh giỏi cấp huyện lớp 8, 9 năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS).
- Phối hợp với Phòng Nôi vụ duyệt đề án  xây dựng vị trí việc làm cho các trường mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận TCCB). - Đối chiếu Kho bạc, thanh toán tạm ứng (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

11/01

- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện phòng chống Covid-19 và an toàn trường học (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện phòng chống Covid-19 và an toàn trường học (Bộ phận Mầm non).
- Tổng hợp báo cáo cuối học kỳ I năm học 2021-2022 (Bộ phận Tiểu học). - Tổng hợp báo cáo cuối học kỳ I năm học 2021-2022 (Bộ phận Tiểu học).
- Chuẩn bị phương án khảo sát học sinh giỏi cấp huyện lớp 8, 9 năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Chuẩn bị phương án khảo sát học sinh giỏi cấp huyện lớp 8, 9 năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS).
- Phối hợp với Phòng Nôi vụ duyệt đề án  xây dựng vị trí việc làm cho các trường mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận TCCB). - Đối chiếu Kho bạc, thanh toán tạm ứng (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

12/01

- Tập huấn trực tuyến của Sở GDĐT về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện phát triển chương trình GDMN (Bộ phận Mầm non). - Từ 13h15, tại phòng họp số 1: Hội nghị trực tuyến của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Đ/c Vụ).
- Tổng hợp báo cáo cuối học kỳ I năm học 2021-2022 (Bộ phận Tiểu học). - Tổng hợp báo cáo cuối học kỳ I năm học 2021-2022 (Bộ phận Tiểu học).
- Chuẩn bị phương án khảo sát học sinh giỏi cấp huyện lớp 8, 9 năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Chuẩn bị phương án khảo sát học sinh giỏi cấp huyện lớp 8, 9 năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS).
- Phối hợp với Phòng Nôi vụ duyệt đề án  xây dựng vị trí việc làm cho các trường mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận TCCB). - Đối chiếu Kho bạc, thanh toán tạm ứng (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

13/01

- Tập huấn trực tuyến phần mềm quản lý văn bản điện tử cho các trường MN, TH, THCS. - Từ 13h30, tại phòng họp số 3: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Đ/c Vụ).
- Tổng hợp báo cáo cuối học kỳ I năm học 2021-2022 (Bộ phận Tiểu học). - Tổng hợp báo cáo cuối học kỳ I năm học 2021-2022 (Bộ phận Tiểu học).
- Khảo sát học sinh giỏi cấp huyện lớp 8, 9 năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Khảo sát học sinh giỏi cấp huyện lớp 8, 9 năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS).
- Làm báo cáo cuối năm 2021 nộp về Sở GDĐT, Sở Nội vụ (Bộ phận TCCB). - Đối chiếu Kho bạc, thanh toán tạm ứng (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

14/01

- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện nền nếp chuyên môn và đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường XSĐAT, Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ phận Mầm non). - Từ 13h45, tại phòng họp số 1: Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Đ/c Vụ).
- Thi IOE cấp huyện (Bộ phận Tiểu học). - Thi IOE cấp huyện (Bộ phận Tiểu học).
- Khảo sát học sinh giỏi cấp huyện lớp 8, 9 năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Khảo sát học sinh giỏi cấp huyện lớp 8, 9 năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS).
- Làm báo cáo cuối năm 2021 nộp về Sở GDĐT, Sở Nội vụ (Bộ phận TCCB). - Đối chiếu Kho bạc, thanh toán tạm ứng (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

15/01

- Thi IOE cấp huyện (Bộ phận Tiểu học). - Thi IOE cấp huyện (Bộ phận Tiểu học).
Chủ nhật

16/01

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 06 tháng 01 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ