Lịch công tác tuần từ ngày 09/7 đến ngày 13/7/2018

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

09/7

- Họp giao ban - Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019
- Xét duyệt thi đua ngành GD&ĐT năm học 2017-2018 - Xét duyệt thi đua ngành GD&ĐT năm học 2017-2018
- Xây dựng kế hoạch chuyên đề trọng tâm năm học 2018-2019 (Bộ phận MN) - Đôn đốc tiến độ xây dựng cơ sở vật chất MN Nam Đào (Bộ phận MN)

Thứ 3

10/7

- Dự hội nghị BCH Đảng bộ huyện (Đ/c Vụ)  - Hội nghị công bố quyết định kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận Thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện (Đ/c Vụ)
- Đôn đốc tiến độ xây dựng cơ sở vật chất MN Nam Giang (Bộ phận MN) - Đôn đốc tiến độ xây dựng cơ sở vật chất MN Nam Thịnh (Bộ phận MN)
- Hoàn thiện tổng hợp báo cáo học sinh khuyết tật bậc tiểu học  (Bộ phận TH) - Hoàn thiện tổng hợp báo cáo học sinh khuyết tật bậc tiểu học (Bộ phận TH)
- Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (Bộ phận tổ chức) - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (Bộ phận tổ chức)

Thứ 4

11/7

- Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 - Họp Ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nam Trực năm 2018 (Đ/c Vụ họp)
- Xây dựng kế hoạch trường Mầm non trọng điểm miền 1 (Bộ phận MN) - Xây dựng kế hoạch trường Mầm non trọng điểm miền 2 (Bộ phận MN)

Thứ 5

12/7

- Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tại Trung tâm nhà văn hóa huyện Nam Trực. - Ban Chỉ đạo của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) nghe báo cáo về việc sát nhập các trường học nhỏ lẻ (Đ/c Vụ)
- Xây dựng kế hoạch trường Mầm non trọng điểm miền 3 (Bộ phận MN) - Xây dựng kế hoạch trường Mầm non trọng điểm miền 4 (Bộ phận MN)

Thứ 6

13/7

- Tập huấn Diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2018 tại huyện Nghĩa Hưng - Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019
- Xây dựng kế hoạch trường Mầm non trọng điểm miền 5 (Bộ phận MN) - Xây dựng kế hoạch chuyên đề trọng tâm năm học 2018-2019 (Bộ phận MN)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 05 tháng 7 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ