Lịch công tác tuần từ ngày 09/05 – 15/05/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 09/05 – 15/05/2022

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

09/05

Giao ban cơ quan

 
- Từ 8h00 tại phòng họp số 3 trụ sở HĐND-UBND huyện: Dự họp tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2022; công tác phòng, chống Covid-19 (Đ/c Vụ).

- Tại Hội trường tầng 1 Sở GDĐT: Tập huấn, bồi dưỡng và triển khai công tác an ninh, an toàn trường học và phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh (Đ/c Hưng, Phan Anh).

Tổng duyệt các tiết mục tham dự Hội thi Kể chuyện "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" năm 2022 cấp tỉnh (Ban tổ chức Hội thi).
- Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn thực phẩm (Bộ phận Mầm non). - Phối hợp với Phòng Nội vụ trình UBND huyện duyệt Đề án vị trí việc làm cho các trường mầm non, Tiểu học, THCS (Bộ phận TCCB).
- Kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp các trường THCS trong toàn huyện năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp các trường THCS trong toàn huyện năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS).
Thứ 3

10/05

- Duyệt lương tháng 05/2022  và duyệt hồ sơ cho đối tượng chính sách được hưởng hỗ trợ chi phi học tập, miễn giảm học phí, hỗ trợ ăn trưa và học bổng cho học sinh khuyết tật học kỳ II năm học 2021-2022 cho các trường mầm non miền 1 (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt lương tháng 05/2022  và duyệt hồ sơ cho đối tượng chính sách được hưởng hỗ trợ chi phi học tập, miễn giảm học phí, hỗ trợ ăn trưa và học bổng cho học sinh khuyết tật học kỳ II năm học 2021-2022 cho các trường mầm non miền 2 (Bộ phận Tài vụ).
- Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn thực phẩm (Bộ phận Mầm non). - Cung cấp thông tin phục vụ báo cáo tổng kết  thi hành Pháp luật theo Công văn số 611/SGDĐT-TCCB của Sở GDĐT (Bộ phận TCCB).
- Tham dự Hội thi kể chuyển “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” năm 2022 cấp tỉnh (Bộ phận Tiểu học). - Tham dự Hội thi kể chuyển “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” năm 2022 cấp tỉnh (Bộ phận Tiểu học).
- Xây dựng kế hoạch khảo sát TDTT cấp huyện (Bộ phận THCS). - Xây dựng kế hoạch khảo sát TDTT cấp huyện (Bộ phận THCS).
Thứ 4

11/05

- Đón đoàn Thanh tra Sở GDĐT (Các bộ phận chuyên môn). - Đón đoàn Thanh tra Sở GDĐT (Các bộ phận chuyên môn).
- Tham dự Hội thi kể chuyển “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” năm 2022 cấp tỉnh. - Tham dự Hội thi kể chuyển “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” năm 2022 cấp tỉnh.
- Duyệt lương tháng 05/2022  và duyệt hồ sơ cho đối tượng chính sách được hưởng hỗ trợ chi phi học tập, miễn giảm học phí, hỗ trợ ăn trưa và học bổng cho học sinh khuyết tật học kỳ II năm học 2021-2022 cho các trường mầm non miền 3 (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt lương tháng 05/2022  và duyệt hồ sơ cho đối tượng chính sách được hưởng hỗ trợ chi phi học tập, miễn giảm học phí, hỗ trợ ăn trưa và học bổng cho học sinh khuyết tật học kỳ II năm học 2021-2022 cho các trường mầm non miền 4 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

12/05

- Đón đoàn Thanh tra Sở GDĐT (Các bộ phận chuyên môn). - Đón đoàn Thanh tra Sở GDĐT (Các bộ phận chuyên môn).
- Tham dự Hội thi kể chuyển “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” năm 2022 cấp tỉnh. - Tham dự Hội thi kể chuyển “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” năm 2022 cấp tỉnh.
- Kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp các huyện năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp các huyện năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS).
- Duyệt lương tháng 05/2022  và duyệt hồ sơ cho đối tượng chính sách được hưởng hỗ trợ chi phi học tập, miễn giảm học phí, hỗ trợ ăn trưa và học bổng cho học sinh khuyết tật học kỳ II năm học 2021-2022 cho các trường mầm non miền 5 (Bộ phận Tài vụ). - Tổng hợp lương tháng 05/2022  và duyệt hồ sơ cho đối tượng chính sách được hưởng hỗ trợ chi phi học tập, miễn giảm học phí, hỗ trợ ăn trưa và học bổng cho học sinh khuyết tật học kỳ II năm học 2021-2022 cho các trường mầm non (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

13/05

- Đón đoàn Thanh tra Sở GDĐT (Các bộ phận chuyên môn). - Đón đoàn Thanh tra Sở GDĐT (Các bộ phận chuyên môn).
- Tổng hợp lương tháng 05/2022  và duyệt hồ sơ cho đối tượng chính sách được hưởng hỗ trợ chi phi học tập, miễn giảm học phí, hỗ trợ ăn trưa và học bổng cho học sinh khuyết tật học kỳ II năm học 2021-2022 cho các trường mầm non (Bộ phận Tài vụ). - Phối hợp với phòng Nội vụ hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương mới cho giáo viên đủ điều kiện theo Thông tư số 01, 02, 03 của Bộ GDĐT (Bộ phận TCCB).
Thứ 7

14/05

- Khảo sát học sinh giỏi TDTT cấp huyện (Bộ phận Tiểu học, THCS). - Khảo sát học sinh giỏi TDTT cấp huyện (Bộ phận Tiểu học, THCS).
Chủ nhật

15/05

 

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 06 tháng 05 năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ