Lịch công tác tuần từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/2016

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

08/8

Thứ 3

09/8

 - Đôn đốc tiến độ xây dựng CSVC trường MN Nam Quang (Mầm non)  - Họp BCĐ xây dựng NTM huyện (đ/c Vụ)
- Tập huấn môn Toán và Khoa học tại Sở GD&ĐT (Tiểu học)

- Tập huấn môn Toán và Khoa học tại Sở GD&ĐT (Tiểu học)

- Xây dựng báo cáo tổng kết công tác Hội cha mẹ học sinh (THCS)

- Xây dựng kế hoạch tập huấn hè năm 2016 (THCS)

- Hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm lại CBQL (Đ/c P.Anh)

- Xây dựng kế hoạch giao biên chế năm 2016 (đ/c Dự)

- Tập huấn chuyên môn theo lịch của Sở GD&ĐT (đ/c Lưỡng)

- Tập huấn chuyên môn theo lịch của Sở GD&ĐT (đ/c Lưỡng)

Thứ 4

10/8

- Đôn đốc tiến độ xây dựng CSVC trường MN Nam Sơn (Mầm non)

- Đôn đốc tiến độ xây dựng CSVC trường MN Nam Tiến (Mầm non)

- Tập huấn môn Tiếng Việt – Lịch sử - Địa lí tại Sở GD&ĐT (Tiểu học)

- Tập huấn môn Tiếng Việt – Lịch sử - Địa lí tại Sở GD&ĐT (Tiểu học)

- Xây dựng báo cáo tổng kết công tác Hội cha mẹ học sinh (THCS) 

- Xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 về GDTX (THCS)

- Cấp kinh phí hoạt động công đoàn đợt I/2016 (Đ/c P.Anh, Đ/c Đới)

- Cấp kinh phí hoạt động công đoàn đợt I/2016 (Đ/c P.Anh, Đ/c Đới)

- Hướng dẫn các xã Hồng Quang, Nam Hồng hồ sơ Nông thôn mới (đ/c Lưỡng)

- Xây dựng kế hoạch giao biên chế năm 2016 (đ/c Dự)

Thứ 5

11/8

- BCĐ xây dựng NTM huyện làm việc với 09 xã hoàn thành xây dựng NTM năm 2017, 2018 (đ/c Vụ)

- 14h: Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 tại Sở GD&ĐT (đ/c Vụ)

- Đôn đốc tiến độ XDCSVC MN Nam Sơn (Mầm non)

- Đôn đốc tiến độ XDCSVC MN Nam Tiến (Mầm non)

- Tập huấn môn Tiếng việt công nghệ 1 và môn Toán – khoa học tại TH Nam Hồng, TH Nam Tiến  (Tiểu học)

- Tập huấn môn Tiếng việt công nghệ 1 và môn Toán – khoa học tại TH Nam Hồng, TH Nam Tiến  (Tiểu học)

- Xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 về GDTrH (THCS)

- Xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 về GDTX (THCS)

- Cấp kinh phí hoạt động công đoàn đợt I/2016 (Đ/c P.Anh, Đ/c Đới)

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo mở lớp bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên toàn ngành GD (đ/c Dự)

 

Thứ 6

12/8

- Họp Hiệu trưởng các trường Mầm non tại Phòng GD&ĐT (Mầm non)  - Phòng GD&ĐT làm việc với Hội đồng giáo dục xã Tân Thịnh (Lãnh đạo Phòng, tổ trưởng chuyên môn MN, TH, THCS)
- Tập huấn môn Tiếng Việt – Lịch sử - Địa lí tại TH Nam Hồng (Tiểu học) - Tập huấn môn Tiếng Việt – Lịch sử - Địa lí tại TH Nam Hồng (Tiểu học)
- Xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 về GDTrH, GDTX (THCS) - Phối hợp với Ban Tuyên giáo mở lớp bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên toàn ngành GD (đ/c Dự)