Lịch công tác tuần từ ngày 08/11 – 14/11/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 08/11 – 14/11/2021

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

08/11

Giao ban cơ quan

 
- Đôn đốc các nhà trường thực hiện công tác an toàn trường học và phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS). - Từ 13h45 tại phòng họp Chi nhánh Công ty Viettel Nam Trực: Dự Hội nghị trực tuyến đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục.
- Hướng dẫn các trường mầm non thực hiện truy lĩnh thâm niên nhà giáo cho giáo viên tuyển dụng năm 2015 (Bộ phận TCCB). - Duyệt hồ sơ miễn giảm học học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa cho các trường (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

09/11

- Đôn đốc các nhà trường thực hiện công tác an toàn trường học và phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các nhà trường thực hiện công tác an toàn trường học và phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non).
- Đôn đốc các nhà trường thực hiện công tác an toàn trường học và phòng chống Covid-19 (Bộ phận Tiểu học).

- Chuẩn bị các nội dung tập huấn chương trình giáo dục địa phương (Bộ phận Tiểu học).

- Đôn đốc các nhà trường thực hiện công tác an toàn trường học và phòng chống Covid-19 (Bộ phận Tiểu học).

- Chuẩn bị các nội dung tập huấn chương trình giáo dục địa phương (Bộ phận Tiểu học).

- Chuẩn bị các điều kiện cho cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử (Bộ phận THCS). - Chuẩn bị các điều kiện cho cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử (Bộ phận THCS).
- Tổng hợp, rà soát giáo viên thừa thiếu đề nghị UBND huyện cho phép các trường ký hợp đồng ngắn hạn trong khi chờ tuyển dụng mới (Bộ phận TCCB). - Duyệt hồ sơ miễn giảm học học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa cho các trường (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

10/11

- Từ 8h00 tại phòng họp tầng 3 Phòng GDĐT: Dự Hội nghị giao ban 8 tuần học kỳ I năm học 2021-2022 trực tuyến từ điểm cầu Sở GDĐT với các điểm cầu Phòng GDĐT (Lãnh đạo, chuyên viên Phòng). - Đôn đốc các nhà trường thực hiện công tác an toàn trường học và phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non).
- Đôn đốc các nhà trường thực hiện công tác an toàn trường học và phòng chống Covid-19 (Bộ phận Tiểu học).

- Đôn đốc các trường hoàn thành giáo án điện tử (Bộ phận Tiểu học).

- Chuẩn bị các nội dung tập huấn chương trình giáo dục địa phương (Bộ phận Tiểu học).

 

- Các trường nộp sản phẩm dự thi thiết kế bài giảng điện tử  (Bộ phận THCS). - Các trường nộp sản phẩm dự thi thiết kế bài giảng điện tử  (Bộ phận THCS).
- Tổng hợp, rà soát giáo viên thừa thiếu đề nghị UBND huyện cho phép các trường ký hợp đồng ngắn hạn trong khi chờ tuyển dụng mới (Bộ phận TCCB). - Duyệt hồ sơ miễn giảm học học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa cho các trường (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

11/11

- Đôn đốc các nhà trường thực hiện công tác an toàn trường học và phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các nhà trường thực hiện công tác an toàn trường học và phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non).
- Đôn đốc các nhà trường thực hiện công tác an toàn trường học và phòng chống Covid-19 (Bộ phận Tiểu học).

- Đôn đốc các trường hoàn thành giáo án điện tử (Bộ phận Tiểu học).

- Đôn đốc các nhà trường thực hiện công tác an toàn trường học và phòng chống Covid-19 (Bộ phận Tiểu học).

- Đôn đốc các trường hoàn thành giáo án điện tử (Bộ phận Tiểu học).

- Thành lập hội đồng chấm cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Thành lập hội đồng chấm cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS).
- Thẩm định văn bằng đối với các thí sinh đã trúng tuyển giáo viên mầm non (Bộ phận TCCB). - Duyệt hồ sơ miễn giảm học học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa cho các trường (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

12/11

- Đôn đốc các nhà trường thực hiện công tác an toàn trường học và phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các nhà trường thực hiện công tác an toàn trường học và phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non).
- Đôn đốc các nhà trường thực hiện công tác an toàn trường học và phòng chống Covid-19 (Bộ phận Tiểu học).

- Đôn đốc các trường hoàn thành giáo án điện tử (Bộ phận Tiểu học).

- Đôn đốc các nhà trường thực hiện công tác an toàn trường học và phòng chống Covid-19 (Bộ phận Tiểu học).

- Đôn đốc các trường hoàn thành giáo án điện tử (Bộ phận Tiểu học).

- Thành lập hội đồng chấm cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Thành lập hội đồng chấm cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS).
- Hướng dẫn các thí sinh hoàn thiện hồ sơ sau khi trúng tuyển (Bộ phận TCCB). - Duyệt hồ sơ miễn giảm học học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa cho các trường (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

13/11

   
Chủ nhật

14/11

   

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 05 tháng 11 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ