Lịch công tác tuần từ ngày 08/02 đến hết ngày 14/02/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 08/02 - 14/02/2021

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

08/02

(27/12 ÂL)

Giao ban cơ quan

 
- Đôn đốc các nhà trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện công tác an toàn trường học, vệ sinh trong ngoài lớp học. - Đôn đốc các nhà trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện công tác an toàn trường học, vệ sinh trong ngoài lớp học.
Thứ 3

09/02

(28/12 ÂL)

- Đôn đốc các nhà trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện công tác an toàn trường học, vệ sinh trong ngoài lớp học. - Đôn đốc các nhà trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện công tác an toàn trường học, vệ sinh trong ngoài lớp học.
Thứ 4

10/02

(29/12 ÂL)

Trực Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 theo lịch.
Thứ 5

11/02

(30/12 ÂL)

Trực Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 theo lịch.
Thứ 6

12/02

(01/12 ÂL)

Trực Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 theo lịch.
Thứ 7

13/02

(02/01 ÂL)

Trực Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 theo lịch.
Chủ nhật

14/02

(03/01 ÂL)

Trực Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 theo lịch.

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 05 tháng 02 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ