Lịch công tác tuần từ ngày 07/06 đến hết ngày 13/06/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 07/06 - 13/06/2021

 

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

07/06

Giao ban cơ quan

- Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo và công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021. - Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo và công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021.
- Tổng hợp đánh giá viên chức năm học 2020-2021, Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên năm học 2020-2021(Bộ phận Tổ chức). - Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2022-2024 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

08/06

- Từ  7h15 Hội trường tầng 2 Phòng GDĐT: Tập huấn hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non và phổ thổng giai đoạn 2021-2030 cho các trường Tiểu học (Bộ phận  Tiểu học, TCCB). - Làm báo cáo, thống kê cấp học GDMN (Bộ phận Mầm non)
Từ  7h30 phòng họp số 3: Họp UBND huyện họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021 (Đ/c Vụ). - Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương theo Thông tư mới cho CBQL, giáo viên (Bộ phận Tổ chức).
- Kiểm tra năng lực tuyển sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền (Bộ phận THCS) - Kiểm tra năng lực tuyển sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền (Bộ phận THCS)
- Duyệt lương tháng 6/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện Miền 1+2 (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt lương tháng 6/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện Miền 3+4 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

09/06

Từ  7h15 Hội trường tầng 2 Phòng GDĐT: Tập huấn hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non và phổ thổng giai đoạn 2021-2030 cho các trường Mầm non (Bộ phận  Mầm non, TCCB). - Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo và công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học)
- Chấm bài kiểm tra năng lực tuyển sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền (Bộ phận THCS) - Chấm bài kiểm tra năng lực tuyển sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền (Bộ phận THCS)
- Duyệt lương tháng 6/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện Miền 5 (Bộ phận Tài vụ). - Tổng hợp lương tháng 6/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

10/06

- Từ 7h30, tại phòng họp số 3: UBND huyện làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy, UBND xã Đồng Sơn về kiến nghị của một số công dân miền Nam Thành và giải quyết đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Thu, xóm 12, xã Đồng Sơn (Lãnh đạo, chuyên viên Phòng).
Từ  7h15 Hội trường tầng 2 Phòng GDĐT: Tập huấn hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non và phổ thổng giai đoạn 2021-2030 cho các trường THCS (Bộ phận THCS, TCCB) - Thông báo kết quả tuyển sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền (Bộ phận THCS)
- Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo và công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học) - Làm báo cáo, thống kê cấp học GDMN (Bộ phận Mầm non)
- Làm bảng lương mầm non, truy lĩnh nâng lương trước thời hạn cho giáo viên mầm non (Bộ phận Tài vụ) - Làm bảng lương mầm non, truy lĩnh nâng lương trước thời hạn cho giáo viên mầm non (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

11/06

- Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo và công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021. - Đôn đốc các nhà trường tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các báo cáo và công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021.
- Làm bảng lương mầm non, truy lĩnh nâng lương trước thời hạn cho giáo viên mầm non (Bộ phận Tài vụ). - Làm bảng lương mầm non, truy lĩnh nâng lương trước thời hạn cho giáo viên mầm non (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

12/06

Chủ nhật

13/06

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ