Lịch công tác tuần từ ngày 06/7 - 12/7/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 06/7 đến ngày 12/7/2020

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

06/7

Giao ban cơ quan

- Làm hồ sơ đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận trường học An toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trường học năm học 2019-2020 (bộ phận Mầm non) - Làm hồ sơ đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận trường học An toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trường học năm học 2019-2020 (bộ phận Mầm non)
- Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho các trường THCS (bộ phận THCS) - Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho các trường THCS (bộ phận THCS)
- Triển khai tới các nhà trường tham gia góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số của tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm xếp lương đối với giáo viên Mầm non và Phổ thông (bộ phận Tổ chức) - Triển khai tới các nhà trường tham gia góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số của tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm xếp lương đối với giáo viên Mầm non và Phổ thông (bộ phận Tổ chức)
Thứ 3

07/7

- Từ 7h30' tại phòng họp số 1 - UBND huyện: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 6/2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2020 (đ/c Thành) - Tổng hợp thống kê, Báo cáo cuối năm học 2019-2020 (bộ phận Mầm non)
- Kết thúc năm học 2019-2020

- Hoàn thành xét tốt nghiệp THCS (bộ phận THCS

 - Đôn đốc tiến độ tập huấn trực tuyến cho các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học)
- Triển khai tới các nhà trường tham gia góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số của tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm xếp lương đối với giáo viên Mầm non và Phổ thông (bộ phận Tổ chức) - Duyệt lương tháng 07/2020 và Quyết toán học phí kỳ II năm học 2019-2020 cho các trường Mầm non thuộc miền 1, miền 2 trong toàn huyện (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

08/7

 

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong - Thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong
- Dự kiến đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT (bộ phận Tiểu học) - Đôn đốc các trường thực hiện nề nếp cuối năm học 2019-2020 (bộ phận Mầm non)
- Triển khai tới các nhà trường tham gia góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số của tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm xếp lương đối với giáo viên Mầm non và Phổ thông (bộ phận Tổ chức) - Duyệt lương tháng 07/2020 và Quyết toán học phí kỳ II năm học 2019-2020 cho các trường Mầm non thuộc miền 3, miền 4 trong toàn huyện (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

09/7

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong - Thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong
- Tập huấn trực tiếp SGK lớp 1 tại Nam Định (bộ phận Tiểu học) - Tập huấn trực tiếp SGK lớp 1 tại Nam Định (bộ phận Tiểu học)
- Đôn đốc các trường thực hiện nề nếp cuối năm học 2019-2020 (bộ phận Mầm non) - Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 cho các trường (bộ phận Tổ chức)
  - Duyệt lương tháng 07/2020 và Quyết toán học phí kỳ II năm học 2019-2020 cho các trường Mầm non thuộc miền 5 trong toàn huyện (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

10/7

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong - Thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong
- Tập huấn trực tiếp SGK lớp 1 tại Nam Định (bộ phận Tiểu học) - Tập huấn trực tiếp SGK lớp 1 tại Nam Định (bộ phận Tiểu học)
- Đôn đốc các trường thực hiện nề nếp cuối năm học 2019-2020 (bộ phận Mầm non) - Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 cho các trường (bộ phận Tổ chức)
  - Tổng hợp duyệt lương tháng 07/2020 và Quyết toán học phí kỳ II năm học 2019-2020 cho các trường Mầm non trong toàn huyện (bộ phận Tài vụ)
Thứ 7

11/7

 
Chủ nhật

12/7

Ra quân làm vệ sinh môi trường (cả ngày) 

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày  03  tháng  7  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ