Lịch công tác tuần từ ngày 06/09 đến hết ngày 12/09/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 06/09 - 12/09/2021

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

06/09

Giao ban cơ quan

- Từ 08h00, tại phòng họp số 3 UBND huyện: Họp Ban Chỉ đạo việc sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2022 (Đ/c Vụ).
- Đôn đốc các trường ổn định nền nếp trường học sau khai giảng, tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, Tổng hợp báo cáo nhanh sau khai giảng năm học mới 2021-2022 (Bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS). - Đôn đốc các trường ổn định nền nếp trường học sau khai giảng, tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, Tổng hợp báo cáo nhanh sau khai giảng năm học mới 2021-2022 (Bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS).
- Hướng dẫn các trường tiếp tục đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo luật giáo dục năm 2019 (Bộ phận TCCB). - Xây dựng ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính – ngân sách  nhà nước 03 năm 2022-2024 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

07/09

- Đôn đốc các trường ổn định nền nếp trường học sau khai giảng, tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, Tổng hợp báo cáo nhanh sau khai giảng năm học mới 2021-2022 (Bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS). - Đôn đốc các trường ổn định nền nếp trường học sau khai giảng, tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, Tổng hợp báo cáo nhanh sau khai giảng năm học mới 2021-2022 (Bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS).
- Hướng dẫn các trường tiếp tục đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo luật giáo dục năm 2019(Bộ phận TCCB) - Xây dựng ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính – ngân sách  nhà nước 03 năm 2022-2024 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

08/09

- Đôn đốc các trường ổn định nền nếp trường học sau khai giảng, tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh (Bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS). - Đôn đốc các trường ổn định nền nếp trường học sau khai giảng, tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh (Bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS).
- Hướng dẫn các trường tiếp tục đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo luật giáo dục năm 2019 (Bộ phận TCCB). - Xây dựng ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính – ngân sách  nhà nước 03 năm 2022-2024 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

09/09

- Từ 7h30 tại Sở GDĐT: Giao ban Sở GDĐT (Các đ/c lãnh đạo phòng tham dự). - Từ 14h00, tại phòng họp số 3: Họp UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021, công tác phòng chống Covid-19 (Đ/c Vụ).
- Từ 7h30 tại Hội trường UBND xã Nam Thanh: Hội nghị chỉ đạo hướng dẫn xã hoàn thành các tiêu chí về giáo dục, theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (Các bộ phận chuyên môn). - Đôn đốc các trường ổn định nền nếp trường học sau khai giảng, tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh (Bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS).
- Chuẩn bị các điều kiện tuyển dụng giáo viên mầm non (Bộ phận TCCB). - Báo cáo tổng hợp nhu cầu chênh lệch chuyển xếp lương cho giáo viên mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

10/09

- Từ 9h00: Kiểm tra kỹ thuật Hội nghị giao ban tháng 09/2021 và công tác phòng chống dịch Covid-19 với các trường mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Văn Phòng). - Từ 14h00: Hội nghị giao ban tháng 09/2021 và công tác phòng chống dịch Covid-19 với các trường mầm non, tiểu học, THCS (Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT).
- Đôn đốc các trường ổn định nền nếp trường học sau khai giảng, tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh (Bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS). - Đôn đốc các trường ổn định nền nếp trường học sau khai giảng, tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh (Bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS).
- Chuẩn bị các điều kiện tuyển dụng giáo viên mầm non (Bộ phận TCCB). - Báo cáo tổng hợp nhu cầu chênh lệch chuyển xếp lương cho giáo viên mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

11/09

Chủ nhật

12/09

 - 7h00: Ra quân vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật xanh

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 02 tháng 09 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ