Lịch công tác tuần từ ngày 06/06 – 12/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 06/06 – 12/06/2022

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

06/06

Giao ban cơ quan

 
 - Nộp các loại báo cáo, thống kê cuối năm học 2021-2022 của cấp học Mầm non tại Sở GDĐT Nam Định (Bộ phận Mầm non).  - Nộp các loại báo cáo, thống kê cuối năm học 2021-2022 của cấp học Mầm non tại Sở GDĐT Nam Định (Bộ phận Mầm non).
- Tập huấn giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Bộ phận Tiểu học). - Tập huấn giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Bộ phận Tiểu học).
- Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (Bộ phận THCS). - Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (Bộ phận THCS).
 - Tổng hợp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chức danh nghề nghiệp giáo viên, đánh giá viên chức cuối năm học 2021-2022 (Bộ phận TCCB).  - Tổng hợp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chức danh nghề nghiệp giáo viên, đánh giá viên chức cuối năm học 2021-2022 (Bộ phận TCCB).
Thứ 3

07/06

- Từ 7h30 tại Nhà Văn hóa huyện: Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Nam Trực lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2022-2027(Đ/c Hinh). - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Môdun cho CBQLGV mầm non hè năm 2022 Định (Bộ phận Mầm non).
- Tập huấn giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Bộ phận Tiểu học). - Tập huấn giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Bộ phận Tiểu học).
- Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (Bộ phận THCS). - Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (Bộ phận THCS).
 - Tổng hợp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chức danh nghề nghiệp giáo viên, đánh giá viên chức cuối năm học 2021-2022 (Bộ phận TCCB).  - Tổng hợp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chức danh nghề nghiệp giáo viên, đánh giá viên chức cuối năm học 2021-2022 (Bộ phận TCCB).
- Duyệt lương tháng 06/2022 cho các trường Mầm non miền 1 +2 (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt lương tháng 06/2022 cho các trường Mầm non miền 3+4 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

08/06

- Tổng hợp kết quả BDTX cấp trường năm học 2021-2022 (Bộ phận Mầm non). - Từ 17h00 tại UBND xã Nam Hồng: Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. 
- Tập huấn giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Bộ phận Tiểu học). - Tập huấn giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Bộ phận Tiểu học).
- Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (Bộ phận THCS). - Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (Bộ phận THCS).
- Tổng hợp góp ý dự thảo sưa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp góp ý dự thảo sưa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (Bộ phận TCCB).
- Duyệt lương tháng 06/2022 cho các trường Mầm non miền 5 (Bộ phận Tài vụ). - Tổng hợp lương tháng 06/2022 cho các trường Mầm non trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

09/06

- Rà soát, tổng hợp tiêu chí thi đua 20 trường Mầm non năm học 2021-2022 (Bộ phận Mầm non). - Từ 14h00 tại phòng họp số 1: Họp ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2021- 2022 và thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022- 2023.
- Tập huấn giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Bộ phận Tiểu học). - Tập huấn giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Bộ phận Tiểu học).
- Tập huấn giới thiệu sách giáo khoa lớp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Bộ phận THCS). - Tập huấn giới thiệu sách giáo khoa lớp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Bộ phận THCS).
- Tổng hợp góp ý dự thảo sưa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (Bộ phận TCCB). - Tổng hợp lương tháng 06/2022 cho các trường Mầm non trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

10/06

-  Từ 8h00 tại phòng họp số 1: Hội nghị trực tuyến của tỉnh về nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. - Rà soát, tổng hợp tiêu chí thi đua 20 trường Mầm non năm học 2021-2022 (Bộ phận Mầm non).
- Tập huấn giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Bộ phận Tiểu học). - Tập huấn giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Bộ phận Tiểu học).
- Tập huấn giới thiệu sách giáo khoa lớp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Bộ phận THCS). - Tập huấn giới thiệu sách giáo khoa lớp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Bộ phận THCS).
- Hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2021-2022, phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023. - Tổng hợp lương tháng 06/2022 cho các trường Mầm non trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

11/06

Chủ nhật 12/06  - Từ 7h00, Sân vận động xã Nam Mỹ: Đại hội thể dục thể thao xã Nam Mỹ lần thứ IX năm 2022.

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 02 tháng 06 năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ