Lịch công tác tuần từ ngày 05/6 đến ngày 09/6/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 05/6 đến ngày 09/6/2017

Thời gian Sáng

Chiều

Thứ 2

05/6

- Tổng hợp thi đua các trường MN (Bộ phận MN) - Bình xét thi đua sơ bộ các trường MN (Bộ phận MN)
  - Hoàn thiện các loại báo cáo cuối năm học 2016-2017 (Bộ phận TH)
- Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

Thứ 3

06/6

- Bàn giao trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (Bộ phận MN) - Duyệt Kế hoạch dạy hè 2017 và tổng hợp kết quả bàn giao trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (Bộ phận MN)
- Kiểm tra công tác tuyển sinh vào lớp 1 (Bộ phận TH) - Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận TH)
- Xét tuyển vào lớp 6 năm học 2017-2018 THCS Nguyễn Hiền (Bộ phận THCS) - Bình xét thi đua năm học 2016-2017 (Bộ phận THCS)

Thứ 4

07/6

- Tham dự Hội thảo STEM tại Hà Nội (Đ/c Vụ)
- Họp Hội cựu giáo chức đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 tại Phòng GD&ĐT (Đ/c Hưng) - Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo năm học 2016-2017 (Đ/c Dự)
- Công tác thi đua năm học 2016-2017 (Bộ phận TH) - Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận TH)
- Các trường THCS nộp tờ trình xét tuyển vào lớp 6 năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)  - Tổng hợp hồ sơ thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 (Đ/c P.Anh, Đới)

Thứ 5

08/6

- Họp Hiệu trưởng triển khai công tác hè 2017 và Duyệt tuyển sinh lớp 1 tại Hội trường tầng 3 Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH) - Công tác thi đua năm học 2016-2017 (Bộ phận TH)
- Phối hợp với BHXH cấp thẻ BHYT và sổ BHXH cho 90 giáo viên MN mới tuyển dụng (Đ/c Dự) - Tổng hợp hồ sơ thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 (Đ/c P.Anh, Đới)
- Các Hội đồng xét tuyển vào lớp 6 năm học 2017-2018 nhận Quyết định tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận THCS)  

Thứ 6

09/6

- Họp Ban thường vụ huyện ủy Nam Trực (Đ/c Vụ)  
- Công tác thi đua năm học 2016-2017 (Bộ phận TH) - Tổng hợp hồ sơ thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 (Đ/c P.Anh, Đới)
- Các Hội đồng xét tuyển vào lớp 6 năm học 2017-2018 làm việc (Bộ phận THCS)  

Thứ 7

10/6

   
- Duyệt kết quả tuyển vào lớp 6 năm học 2017-2018 (Các trường miền 1,2,3) (Bộ phận THCS) - Duyệt kết quả tuyển vào lớp 6 năm học 2017-2018 (Các trường miền 4,5) (Bộ phận THCS)

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 01 tháng 6 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ