Lịch công tác tuần từ ngày 05/07 đến hết ngày 11/07/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 05/07 - 11/07/2021

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

05/07

Giao ban cơ quan

- Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn). - Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn bị các điều kiện trình Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét duyệt thành tích năm học 2020-2021 (Bộ phận Tổ chức). - Đối chiếu Ngân sách quý II với Kho bạc (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

06/07

- Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn). - Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn bị các điều kiện trình Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét duyệt thành tích năm học 2020-2021 (Bộ phận Tổ chức). - Đối chiếu Ngân sách quý II với Kho bạc (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

07/07

- Nhận xét, đánh giá tiêu chí xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non năm học 2020-2021 (Bộ phận Mầm non). - Từ 14h00, tại Phòng họp số 3 UBND: Họp BCĐ xây dựng NTM huyện với 9 xã còn lại để triển khai xây dựng NTM nâng cao năm 2021 (Đ/c Thành).
- Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học, THCS). - Đối chiếu Ngân sách quý II với Kho bạc (Bộ phận Tài vụ).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ duyệt hồ sơ bổ nhiệm CDNN theo Thông tư mới 01/BGDĐT và hướng dẫn của Sở Nội vụ  đối với cấp học mầm non (Bộ phận Tổ chức). - Phối hợp với Phòng Nội vụ duyệt hồ sơ bổ nhiệm CDNN theo Thông tư mới 01/BGDĐT và hướng dẫn của Sở Nội vụ  đối với cấp học mầm non (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 5

08/07

- Từ 7h30, Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện tại các Miền (Miền 1- tại xã Nam Mỹ; Miền 2- tại xã Nam Cường; Miền 3- tại xã Nam Hồng; Miền 4- tại xã Nam Thái; Miền 5- tại xã Nam Hải).
- Tổng hợp kết quả Nhận xét, đánh giá tiêu chí xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non năm học 2020-2021 (Bộ phận Mầm non). - Trình UBND huyện cấp Giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non năm học 2020-2021 (Bộ phận Mầm non).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ duyệt hồ sơ bổ nhiệm CDNN theo Thông tư mới 02/BGDĐT và hướng dẫn của Sở Nội vụ  đối với cấp tiểu học (Bộ phận Tổ chức). - Phối hợp với Phòng Nội vụ duyệt hồ sơ bổ nhiệm CDNN theo Thông tư mới 02/BGDĐT và hướng dẫn của Sở Nội vụ  đối với cấp tiểu học (Bộ phận Tổ chức).
- Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học, THCS). - Thanh toán các khoản tạm ứng với Kho bạc (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

09/07

- Tổng hợp thi đua năm học 2020-2021 (Các bộ phận chuyên môn). - Thanh toán các khoản tạm ứng với Kho bạc (Bộ phận Tài vụ).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ duyệt hồ sơ bổ nhiệm CDNN theo Thông tư mới 03/BGDĐT và hướng dẫn của Sở Nội vụ  đối với cấp THCS (Bộ phận Tổ chức). - Phối hợp với Phòng Nội vụ duyệt hồ sơ bổ nhiệm CDNN theo Thông tư mới 03/BGDĐT và hướng dẫn của Sở Nội vụ  đối với cấp THCS (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 7

10/07

Chủ nhật

11/07

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 02 tháng 07 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ