Lịch công tác tuần từ ngày 05/04 đến hết ngày 11/04/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 05/04 - 11/04/2021

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

05/04

Giao ban cơ quan

- Bốc thăm, chọn bài và trình bày biện pháp Hội Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 (Đ/c Hinh). - Bốc thăm, chọn bài và trình bày biện pháp Hội Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 (Đ/c Hinh).
- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện công tác an toàn trường học và nền nếp chuyên môn GDMN (Bộ phận Mầm non). - Tập huấn học sinh giỏi TDTT dự thi HKPĐ cấp tỉnh lần thứ X năm học 2020-2021 (Bộ phận THCS).
- Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2021-2022 (Bộ phận Tổ chức). - Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2021-2022 (Bộ phận Tổ chức).
- Tổng hợp báo cáo quyết toán Ngân sách năm 2020 theo Thông tư số 107/2017/TTBTC (Bộ phận Tài vụ). - Tổng hợp báo cáo quyết toán Ngân sách năm 2020 theo Thông tư số 107/2017/TTBTC (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

06/04

- Kiểm tra chuyên ngành năm học 2020-2021 tại trường THCS Nghĩa An (Bộ phận Thanh tra, THCS). - Kiểm tra chuyên ngành năm học 2020-2021 tại trường THCS Nghĩa An (Bộ phận Thanh tra, THCS).
- Gặp mặt, động viên đoàn giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 tại trường Tiểu học Nam Mỹ (Bộ phận Tiểu học). - Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học).
- Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2021-2022 (Bộ phận Tổ chức). - Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2021-2022 (Bộ phận Tổ chức).
- Duyệt hồ sơ cho đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật thuộc hộ cận nghèo được hưởng chế độ chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm 2021 cho các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt hồ sơ cho đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật thuộc hộ cận nghèo được hưởng chế độ chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm 2021 cho các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ).
- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện công tác an toàn trường học và nền nếp chuyên môn GDMN (Bộ phận Mầm non).
Thứ 4

07/04

- Từ 14h00' tại phòng họp số 3: Họp UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021 (Đ/c Vụ).
- Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học). - Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học).
- Kiểm tra chuyên ngành năm học 2020-2021 tại trường Mầm non Nghĩa An (Bộ phận Thanh tra, Mầm non). - Kiểm tra chuyên ngành năm học 2020-2021 tại trường Mầm non Nghĩa An (Bộ phận Thanh tra, Mầm non).
- Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2021-2022 (Bộ phận Tổ chức). - Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2021-2022 (Bộ phận Tổ chức).
- Duyệt hồ sơ cho đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật thuộc hộ cận nghèo được hưởng chế độ chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm 2021 cho các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt hồ sơ cho đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật thuộc hộ cận nghèo được hưởng chế độ chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm 2021 cho các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ).
- Tập huấn học sinh giỏi TDTT dự thi HKPĐ cấp tỉnh lần thứ X năm học 2020-2021 (Bộ phận THCS).
Thứ 5

08/04

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học). - Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học).
- Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2021-2022 (Bộ phận Tổ chức). - Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2021-2022 (Bộ phận Tổ chức).
- Duyệt hồ sơ cho đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật thuộc hộ cận nghèo được hưởng chế độ chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm 2021 cho các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt hồ sơ cho đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật thuộc hộ cận nghèo được hưởng chế độ chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm 2021 cho các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ).
- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện công tác an toàn trường học và nền nếp chuyên môn GDMN (Bộ phận Mầm non). - Tập huấn học sinh giỏi TDTT dự thi HKPĐ cấp tỉnh lần thứ X năm học 2020-2021 (Bộ phận THCS).
Thứ 6

09/04

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học). - Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học).
- Tập huấn chuyên môn (Bộ phận Mầm non). - Tập huấn chuyên môn (Bộ phận Mầm non).
- Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2021-2022 (Bộ phận Tổ chức). - Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2021-2022 (Bộ phận Tổ chức).
- Duyệt hồ sơ cho đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật thuộc hộ cận nghèo được hưởng chế độ chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm 2021 cho các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt hồ sơ cho đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật thuộc hộ cận nghèo được hưởng chế độ chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm 2021 cho các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện (Bộ phận Tài vụ).
- Tập huấn học sinh giỏi TDTT dự thi HKPĐ cấp tỉnh lần thứ X năm học 2020-2021 (Bộ phận THCS).
Thứ 7

10/04

Chủ nhật

11/04

 - Từ 7h30: Toàn huyện ra quân vệ sinh môi trường

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ