Lịch công tác tuần từ ngày 03/8 - 09/8/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 03/8 đến ngày 09/8/2020

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

03/8

Giao ban cơ quan

- Tổng hợp thi đua khen thưởng toàn ngành năm học 2019-2020 - Đôn đốc các cơ sở giáo dục Mầm non thực hiện kế hoạch hoạt động hè và phòng chống dịch bệnh Covid-19 (bộ phận Mầm non)
- Hướng dẫn các trường rà soát thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức (bộ phận Tổ chức)
Thứ 3

04/8

- Tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định: Tham gia lớp bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó trưởng phòng GD&ĐT năm 2020 (đ/c Vụ, đ/c Hinh) - Tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định: Tham gia lớp bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó trưởng phòng GD&ĐT năm 2020 (đ/c Vụ, đ/c Hinh)
- Đôn đốc các cơ sở giáo dục Mầm non thực hiện kế hoạch hoạt động hè và phòng chống dịch bệnh Covid-19 (bộ phận Mầm non) - Đối chiếu ngân sách nhà nước với Kho bạc huyện (bộ phận Tài vụ)
- Tổng hợp thi đua khen thưởng toàn ngành năm học 2019-2020 - Tổng hợp thi đua khen thưởng toàn ngành năm học 2019-2020
Thứ 4

05/8

 

- Tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định: Tham gia lớp bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó trưởng phòng GD&ĐT năm 2020 (đ/c Vụ, đ/c Hinh) - Tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định: Tham gia lớp bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó trưởng phòng GD&ĐT năm 2020 (đ/c Vụ, đ/c Hinh)
- Tại Hội trường tầng 2 - Phòng GD&ĐT: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng toàn ngành năm học 2019-2020 - Tại Hội trường tầng 2 - Phòng GD&ĐT: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng toàn ngành năm học 2019-2020
- Hướng dẫn các trường rà soát thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức (bộ phận Tổ chức) - Từ 14h tại phòng họp số 3 - UBND huyện: UBND huyện tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về công tác tổ chức cán bộ
- Đối chiếu ngân sách nhà nước với Kho bạc huyện (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

06/8

- Tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định: Tham gia lớp bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó trưởng phòng GD&ĐT năm 2020 (đ/c Vụ, đ/c Hinh) - Tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định: Tham gia lớp bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó trưởng phòng GD&ĐT năm 2020 (đ/c Vụ, đ/c Hinh)
- Đôn đốc các cơ sở giáo dục Mầm non thực hiện kế hoạch hoạt động hè và phòng chống dịch bệnh Covid-19 (bộ phận Mầm non) - Từ 14h00 tại phòng họp số 1 - UBND huyện: Hội nghị trực tuyến họp UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
- Đối chiếu ngân sách nhà nước với Kho bạc huyện (bộ phận Tài vụ) - Hướng dẫn các trường rà soát thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức (bộ phận Tổ chức)
Thứ 6

07/8

 

- Tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định: Tham gia lớp bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó trưởng phòng GD&ĐT năm 2020 (đ/c Vụ, đ/c Hinh) - Tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định: Tham gia lớp bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó trưởng phòng GD&ĐT năm 2020 (đ/c Vụ, đ/c Hinh)
- Từ 8h00 tại phòng họp số 1 - UBND huyện: UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai xây dựng xã NTM nâng cao đối với 8 xã đăng ký năm 2020. - Đôn đốc các cơ sở giáo dục Mầm non thực hiện kế hoạch hoạt động hè và phòng chống dịch bệnh Covid-19 (bộ phận Mầm non)
- Tổng hợp thi đua khen thưởng toàn ngành năm học 2019-2020
Thứ 7

08/8

Chủ nhật

09/8

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 31  tháng 7  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ