Lịch công tác tuần từ ngày 03/02 - 09/02/2020

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

03/02

Giao ban cơ quan

- Tổng hợp báo cáo sau tết (Bộ phận Tiểu học)  - Từ 14h tại phòng họp tầng 3 - Phòng GD&ĐT: Họp Trực tuyến với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện về việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona.
- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Bộ phận Mầm non) - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Bộ phận Mầm non)
Thứ 3

04/02

- Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bênh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona huyện Nam Trực (Đ/c Vụ)  - Kiểm tra nền nếp sau tết (Bộ phận Tiểu học)
- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Bộ phận Mầm non) - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Bộ phận Mầm non)
Thứ 4

05/02

 

- Đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT kiểm tra các trường Mầm non, Tiểu học, THCS về công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona - Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT về việc vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona
- Đôn đốc trường TT Nam Giang hoàn thiện sau sáp nhập (Bộ phận Tiểu học) - Tổng hợp số trẻ ra lớp sau tết (Bộ phận Mầm non)
Thứ 5

06/02

- Đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT kiểm tra các trường Mầm non, Tiểu học, THCS về công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona - Đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT kiểm tra các trường Mầm non, Tiểu học, THCS về công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona
- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Bộ phận Mầm non) - Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch xét thăng hạng cho giáo viên Mâm non, Tiểu học, THCS (Bộ phận Tổ chức)
Thứ 6

07/02

- Đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT kiểm tra các trường Mầm non, Tiểu học, THCS về công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona - Đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT kiểm tra các trường Mầm non, Tiểu học, THCS về công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona
- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Bộ phận Mầm non) - Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch xét thăng hạng cho giáo viên Mâm non, Tiểu học, THCS (Bộ phận Tổ chức)
Thứ 7

08/02

- Đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT kiểm tra các trường Mầm non, Tiểu học, THCS về công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona - Đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT kiểm tra các trường Mầm non, Tiểu học, THCS về công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona
Chủ nhật

09/02

 Ra quân vệ sinh môi trường Ngày Chủ nhật xanh