Lịch công tác tuần từ ngày 03/01/2022 – 09/01/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 03/01/2022 – 09/01/2022

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

03/01

Nghỉ tết Dương lịch năm 2022 (Trực cơ quan theo lịch trực)

Thứ 3

04/01

Giao ban cơ quan

- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện An toàn trường học; tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19; hoàn thành tiến độ trường XSĐAT (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện An toàn trường học; tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19; hoàn thành tiến độ trường XSĐAT (Bộ phận Mầm non).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ duyệt đề án  xây dựng vị trí việc làm cho các trường mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận TCCB). - Phối hợp với Phòng Nội vụ duyệt đề án  xây dựng vị trí việc làm cho các trường mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận TCCB).
- Hướng dẫn các trường lập báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2021 (Bộ phận Tài vụ). - Hướng dẫn các trường lập báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2021 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

05/01

- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện An toàn trường học; tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19; hoàn thành tiến độ trường XSĐAT (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện An toàn trường học; tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19; hoàn thành tiến độ trường XSĐAT (Bộ phận Mầm non).
- Kiểm tra việc đánh giá xếp loại học kỳ I năm học 2021-2022 (Bộ phận Tiểu học). - Kiểm tra việc đánh giá xếp loại học kỳ I năm học 2021-2022 (Bộ phận Tiểu học).
- Xây dựng kế hoạch khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Xây dựng kế hoạch khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ duyệt đề án  xây dựng vị trí việc làm cho các trường mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận TCCB). - Hướng dẫn các trường lập báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2021 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

06/01

- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện An toàn trường học; tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19; hoàn thành tiến độ trường XSĐAT (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện An toàn trường học; tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19; hoàn thành tiến độ trường XSĐAT (Bộ phận Mầm non).
- Kiểm tra việc đánh giá xếp loại học kỳ I năm học 2021-2022 (Bộ phận Tiểu học). - Kiểm tra việc đánh giá xếp loại học kỳ I năm học 2021-2022 (Bộ phận Tiểu học).
- Tổng hợp hồ sơ khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Tổng hợp hồ sơ khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ duyệt đề án  xây dựng vị trí việc làm cho các trường mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận TCCB). - Hướng dẫn các trường lập báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2021 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

07/01

- Từ 8h00, tại phòng họp BCH: Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo 35 của huyện năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (Đ/c Vụ). - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện An toàn trường học; tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19; hoàn thành tiến độ trường XSĐAT (Bộ phận Mầm non).
- Hoàn thiện tổng hợp bài dự thi nụ cười trẻ thơ nộp về Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học). - Hoàn thiện tổng hợp bài dự thi nụ cười trẻ thơ nộp về Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học).
- Tổng hợp hồ sơ khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Tổng hợp hồ sơ khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS).
- Tổng hợp báo cáo cuối năm nộp về Sở GDĐT, Sở Nội vụ. - Hướng dẫn các trường lập báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2021 (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

08/01

   
Chủ nhật

09/01

- Từ 7h30 Vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 31 tháng 12 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ