Lịch công tác tuần từ ngày 02/08 đến hết ngày 08/08/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 02/08 - 08/08/2021

 

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

02/08

Giao ban cơ quan

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch năm học 2021-2022 (Bộ phận MN, THCS). - Rà soát các tiêu chí theo KĐGD cho các trường NTM nâng cao (Bộ phận Tiểu học).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ rà soát, tổng hợp hồ sơ bổ nhiệm CDNN theo Thông tư mới 01,02,03/BGDĐT và hướng dẫn của Sở Nội vụ  đối với cấp học mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tổ chức). - Đối chiếu Ngân sách và làm các thủ tục thanh toán với Kho bạc (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

03/08

- Từ 7h30, tại phòng họp số 3: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình triển khai việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. - Rà soát các tiêu chí theo KĐGD cho các trường NTM nâng cao (Bộ phận Tiểu học).
- Xây dựng dự thảo Kế hoạch năm học 2021-2022 (Bộ phận MN, THCS). - Đối chiếu Ngân sách và làm các thủ tục thanh toán với Kho bạc (Bộ phận Tài vụ).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ rà soát, tổng hợp hồ sơ bổ nhiệm CDNN theo Thông tư mới 01,02,03/BGDĐT và hướng dẫn của Sở Nội vụ  đối với cấp học mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tổ chức). - Phối hợp với Phòng Nội vụ rà soát, tổng hợp hồ sơ bổ nhiệm CDNN theo Thông tư mới 01,02,03/BGDĐT và hướng dẫn của Sở Nội vụ  đối với cấp học mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 4

04/08

- Từ 8h00, tại Trung tâm chính trị huyện: Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Nam Trực tổ chức kỷ niệm 60 năm (10/8/1961 - 10/8/2021) thảm họa da cam tại Việt Nam. - Rà soát các tiêu chí theo KĐGD cho các trường NTM nâng cao (Bộ phận Tiểu học).
- Xây dựng dự thảo Kế hoạch năm học 2021-2022 (Bộ phận MN, THCS). - Đối chiếu Ngân sách và làm các thủ tục thanh toán với Kho bạc (Bộ phận Tài vụ).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ rà soát, tổng hợp hồ sơ bổ nhiệm CDNN theo Thông tư mới 01,02,03/BGDĐT và hướng dẫn của Sở Nội vụ  đối với cấp học mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tổ chức). - Phối hợp với Phòng Nội vụ rà soát, tổng hợp hồ sơ bổ nhiệm CDNN theo Thông tư mới 01,02,03/BGDĐT và hướng dẫn của Sở Nội vụ  đối với cấp học mầm non, tiểu học, THCS (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 5

05/08

- Từ 10h00, tại phòng họp BCH: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét duyệt thi đua khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021. - Từ 14h00, tại phòng họp số 3: Họp UBND huyện về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện hoạt động hè năm 2021 theo Kế hoạch và tăng cường biện pháp phòng, chống covid-19 theo văn bản chỉ đạo của các cấp (Bộ phận MN). - Rà soát các tiêu chí theo KĐGD cho các trường NTM nâng cao (Bộ phận Tiểu học).
- Xây dựng dự thảo Kế hoạch năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Đối chiếu Ngân sách và làm các thủ tục thanh toán với Kho bạc (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

06/08

- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện hoạt động hè năm 2021 theo Kế hoạch và tăng cường biện pháp phòng, chống covid-19 theo văn bản chỉ đạo của các cấp (Bộ phận MN). - Rà soát các tiêu chí theo KĐGD cho các trường NTM nâng cao (Bộ phận Tiểu học).
- Xây dựng dự thảo Kế hoạch năm học 2021-2022 (Bộ phận THCS). - Đối chiếu Ngân sách và làm các thủ tục thanh toán với Kho bạc (Bộ phận Tài vụ).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn bị các điều kiện trình Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét duyệt thành tích năm học 2020-2021 (Bộ phận Tổ chức). - Phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn bị các điều kiện trình Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét duyệt thành tích năm học 2020-2021 (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 7

07/08

Chủ nhật

08/08

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 30 tháng 07 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ