Lịch công tác tuần từ ngày 02/05 – 08/05/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 02/05 – 08/05/2022

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

02/05

Nghỉ bù ngày Lễ 30/4 – 01/05/2022
Thứ 3

03/05

Nghỉ bù ngày Lễ 30/4 – 01/05/2022
Thứ 4

04/05

Giao ban cơ quan

 
- Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn thực phẩm (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn thực phẩm (Bộ phận Mầm non).
- Kiểm tra chuyên đề cuối năm học chuẩn bị cho đón Thanh tra Sở GDĐT (Bộ phân Tiểu học). - Kiểm tra chuyên đề cuối năm học chuẩn bị cho đón Thanh tra Sở GDĐT (Bộ phân Tiểu học).
- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn Thanh tra Sở GDĐT (Bộ phân THCS). - Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn Thanh tra Sở GDĐT (Bộ phân THCS).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ trình UBND huyện duyệt Đề án vị trí việc làm cho các trường mầm non, Tiểu học, THCS (Bộ phân TCCB). - Đối chiếu thanh toán tạm ứng với Kho bạc (Bộ phân Tài vụ).
Thứ 5

05/05

- Đón đoàn KĐCL giáo dục trường mầm non Nghĩa An, Bình Minh, Nam Thanh (Bộ phận Mầm non). - Đón đoàn KĐCL giáo dục trường mầm non Nghĩa An, Bình Minh, Nam Thanh (Bộ phận Mầm non).
- Kiểm tra chuyên đề cuối năm học chuẩn bị cho đón Thanh tra Sở GDĐT (Bộ phân Tiểu học). - Kiểm tra chuyên đề cuối năm học chuẩn bị cho đón Thanh tra Sở GDĐT (Bộ phân Tiểu học).
- Tại hội trường tầng 1 Sở GDĐT: Tập huấn bồi dưỡng và triển khai công tác CNTT năm học 2021-2022 (Bộ phân THCS).

- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn Thanh tra Sở GDĐT (Bộ phân THCS).

- Tại hội trường tầng 1 Sở GDĐT: Tập huấn bồi dưỡng và triển khai công tác CNTT năm học 2021-2022 (Bộ phân THCS).

- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn Thanh tra Sở GDĐT (Bộ phân THCS).

- Phối hợp với Phòng Nội vụ trình UBND huyện duyệt Đề án vị trí việc làm cho các trường mầm non, Tiểu học, THCS (Bộ phân TCCB). - Đối chiếu thanh toán tạm ứng với Kho bạc (Bộ phân Tài vụ).
Thứ 6

06/05

- Đón đoàn KĐCL giáo dục trường mầm non Nghĩa An, Bình Minh, Nam Thanh (Bộ phận Mầm non). - Đón đoàn KĐCL giáo dục trường mầm non Nghĩa An, Bình Minh, Nam Thanh (Bộ phận Mầm non).
- Tại hội trường tầng 1 Sở GDĐT: Tập huấn bồi dưỡng và triển khai công tác CNTT năm học 2021-2022 (Bộ phân Tiểu học).

- Duyệt danh sách chữ đúng và đẹp cấp huyện (Bộ phân Tiểu học).

- Tại hội trường tầng 1 Sở GDĐT: Tập huấn bồi dưỡng và triển khai công tác CNTT năm học 2021-2022 (Bộ phân Tiểu học).

- Duyệt danh sách chữ đúng và đẹp cấp huyện (Bộ phân Tiểu học).

- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn Thanh tra Sở GDĐT (Bộ phân THCS). - Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn Thanh tra Sở GDĐT (Bộ phân THCS).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ trình UBND huyện duyệt Đề án vị trí việc làm cho các trường mầm non, Tiểu học, THCS (Bộ phân TCCB). - Đối chiếu thanh toán tạm ứng với Kho bạc (Bộ phân Tài vụ).
Thứ 7

07/05

Chủ nhật

08/05

 

 

 - 08h30, Nhà Văn hóa huyện: Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang huyện (10/5/1947-10/5/2022)

- 7h00, Ra quân vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật Xanh

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ