Lịch công tác tuần từ 26/6-30/6/2017

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ226/6 - Bình xét thi đua năm học 2016-2017 (Bộ phận TH) - Bình xét thi đua năm học 2016-2017 (Bộ phận TH)
- Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

Thứ 3

27/6

- Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận TH) - Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận TH)
- Bình xét thi đua năm học 2016-2017 (Bộ phận THCS) - Bình xét thi đua năm học 2016-2017 (Bộ phận THCS)

Thứ 4

28/6

- Tập huấn chuyên môn chuyên môn theo công văn số 730/SGDĐT-GDMN (Bộ phận Mầm non)+ Địa điểm: Tại Sở GD&ĐT

+Thành phần: Hiệu trường và Kế toán: MN Nam Mỹ; Nam Nghĩa, Nam Hồng, Nam Dương

- Tập huấn chuyên môn chuyên môn theo công văn số 730/SGDĐT-GDMN (Bộ phận Mầm non)+ Địa điểm: Tại Sở GD&ĐT

+Thành phần: Hiệu trường và Kế toán: MN Nam Mỹ; Nam Nghĩa, Nam Hồng, Nam Dương

- Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận TH) - Dự Hội nghị Tập huấn Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định chi tiết thi hành luật đất đai năm 2013; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
- Bình xét thi đua năm học 2016-2017 (Bộ phận THCS) - Bình xét thi đua năm học 2016-2017 (Bộ phận THCS)

Thứ 5

29/6

- Tham dự Đại hội đại biểu hội cựu chiến binh huyện Nam Trực lần thứ VII tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện
- Tập huấn chuyên môn chuyên môn theo công văn số 730/SGDĐT-GDMN (Bộ phận Mầm non)+ Địa điểm: Tại Sở GD&ĐT

+Thành phần: Hiệu trường và Kế toán: MN Nam Mỹ; Nam Nghĩa, Nam Hồng, Nam Dương

- Tập huấn chuyên môn chuyên môn theo công văn số 730/SGDĐT-GDMN (Bộ phận Mầm non)+ Địa điểm: Tại Sở GD&ĐT

+Thành phần: Hiệu trường và Kế toán: MN Nam Mỹ; Nam Nghĩa, Nam Hồng, Nam Dương

- Bình xét thi đua năm học 2016-2017 (Bộ phận TH) - Bình xét thi đua năm học 2016-2017 (Bộ phận TH)
- Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

Thứ 6

30/6

- Bình xét thi đua năm học 2016-2017 (Bộ phận TH) - Bình xét thi đua năm học 2016-2017 (Bộ phận TH)
- Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

Thứ 7

01/7

- Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 22 tháng 6  năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ