Lịch công tác tuần từ 17-21/9/2018

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

17/9

- Họp giao ban - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (B phn T chc)
- Giáo viên tiếng Anh các trường THCS tập huấn tại TP Nam Định - Nhập số liệu đầu năm học 2018-2019 (Bộ phận TH)
- Tổng hợp thống kê theo mẫu của Sở GD&ĐT (Bộ phận MN) - Tổng hợp thống kê theo mẫu của Sở GD&ĐT (Bộ phận MN)

Thứ 3

18/9

- Dự thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí NTM thị trấn Nam Giang (Đ/c Vụ, bộ phận phụ trách NTM) - Dự thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí NTM xã Nghĩa An (Bộ phận phụ trách NTM)
- Nhập số liệu đầu năm học 2018-2019 (Bộ phận TH) - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (Bộ phận Tổ chức)
- Tổng hợp thống kê theo mẫu của Sở GD&ĐT (Bộ phận MN) - Tổng hợp thống kê theo mẫu của Sở GD&ĐT (Bộ phận MN)

Thứ 4

19/9

- Tổng hợp dân số độ tuổi từ 0-5 tuổi (Bộ phận MN) - Tổng hợp dân số độ tuổi từ 0-5 tuổi (Bộ phận MN)
- Làm việc với trường THCS Đồng Sơn (Đ/c Vụ, bộ phận THCS, Tài vụ) - Họp giáo viên đã tham gia tập huấn cấp tỉnh tại tầng 3 phòng GD&ĐT (Bộ phận TH)

Thứ 5

20/9

- Bộ GD&ĐT làm việc với trường THCS Nam Hồng
- Đôn đốc các trường vào phần mềm phổ cập năm 2018 (Bộ phận MN) - Đôn đốc các trường vào phần mềm phổ cập năm 2018 (Bộ phận MN)
- Nộp báo cáo đầu năm cho Sở GD&ĐT (Bộ phận TH) - Kiểm tra nền nếp đầu năm (Bộ phận TH)
- Tập huấn Đánh giá ngoài tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định (Đ/c Thành, bộ phận KĐCL) - Tập huấn Đánh giá ngoài tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định (Đ/c Thành, bộ phận KĐCL)

- Tập huấn KĐCL

- Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (B phn T chc)

Thứ 6

21/9

- Đôn đốc các trường vào phần mềm phổ cập năm 2018 (Bộ phận MN) - Đôn đốc các trường vào phần mềm phổ cập năm 2018 (Bộ phận MN)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học - Tập huấn Đánh giá ngoài tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định (Đ/c Thành, bộ phận KĐCL)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học - 19h Đêm hội trăng rằm năm 2018 tại nhà văn hóa trung tâm huyện Nam Trực

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 13  tháng 9 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ