Lịch công tác tuần từ 16-20/7/2018

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

16/7

- Họp giao ban  - Chuẩn bị số liệu khảo sát theo công văn số 74-CV-BTGHU (Bộ phận MN)
- Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH

Thứ 3

17/7

- Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 - Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019
- Tập huấn giáo dục kĩ năng sống POKI tại trung tâm GDNN-GDTX huyện Nam Trực cho các trường Tiểu học (Bộ phận TH) - Tập huấn giáo dục kĩ năng sống POKI tại trung tâm GDNN-GDTX huyện Nam Trực cho các trường Tiểu học (Bộ phận TH)
- Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH  - Chuẩn bị số liệu khảo sát theo công văn số 74-CV-BTGHU (Bộ phận MN)

Thứ 4

18/7

- Tham dự kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Đ/c Vụ) - Tham dự kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Đ/c Vụ)
- Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 - Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019

Thứ 5

19/7

- Tham dự kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Đ/c Vụ) - Tham dự kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Đ/c Vụ)
- Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH

Thứ 6

20/7

- Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 - Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019
- Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 12 tháng 7 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ