Lịch công tác tuần từ 11/9-15/9/2017

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

11/9

- Họp giao ban

- Tập huấn công tác CNTT năm học 2017-2018 cho các trường TH, THCS tại TT GDTX Vũ Tuấn Chiêu

- 9h30 Duyệt kế hoạch năm học các trường THCS:  Nam Hùng, Nam Thái, Nam Lợi, Nam Thắng tại Hội trường tầng 3 Phòng GD&ĐT (Bộ phận THCS)

- Dự Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ huyện tại Hội trường tầng 3 Huyện ủy Nam Trực (Đ/c P.Anh)

- Tập huấn xây dựng ma trận đề môn Hóa học tại THCS Nam Đào; môn GDCD tại THCS Nam Hồng (Bộ phận THCS)

Thứ 3

12/9

- Tập huấn công tác CNTT năm học 2017-2018 cho các trường Mầm non tại TT GDTX Vũ Tuấn Chiêu

- Đôn đốc, tư vấn kỹ thuật xây dựng trường chuẩn quốc gia trường MN Nam Bình (Bộ phận MN)

 

- Duyệt kế hoạch miền 5 tại TH Nam Ninh (Bộ phận TH)

- 7h30 Duyệt kế hoạch năm học các trường THCS: Nam Thắng, Nam Cường, Nam Dương, Hồng Quang, Điền Xá tại Hội trường tầng 3 Phòng GD&ĐT (Bộ phận THCS)

- Tập huấn xây dựng ma trận đề môn Tiếng Anh tại THCS Nam Hồng; môn Tin tại THCS Nguyễn Hiền (Bộ phận THCS)

- Duyệt Quyết toán ngân sách năm 2016 cho trường THCS Hồng Quang (Bộ phận Tài vụ - STB)

- Làm việc với Hội đồng giáo dục xã Tân Thịnh

Thứ 4

13/9

- Đôn đốc, tư vấn kỹ thuật xây dựng trường chuẩn quốc gia trường MN Nam Thịnh (Bộ phận MN)

- Đôn đốc, tư vấn kỹ thuật xây dựng trường chuẩn quốc gia trường MN Nam Tân (Bộ phận MN)

- Duyệt kế hoạch  4 trung tâm: Nam Mỹ, Nam Trung, Nam Đào, Nam Tiến tại TH Nam Đào (Bộ phận TH)

- Duyệt kế hoạch miền 4 tại TH Nam Minh (Bộ phận TH)

- Duyệt kế hoạch năm học trường THCS Nguyễn Hiền (Bộ phận THCS)

- Duyệt Quyết toán ngân sách năm 2016 và 6 tháng đầu năm cho trường TH Nam Chấn (Bộ phận Tài vụ - STB)

- Duyệt Quyết toán ngân sách năm 2016 và 6 tháng đầu năm cho trường TH Nam Chấn (Bộ phận Tài vụ - STB)

Thứ 5

14/9

- Thu, duyệt số liệu phục vụ Đề án Giáo dục Mầm non của Tỉnh miền 1,2,3 và Số lượng trẻ đi, đến học trái tuyến (Bộ phận MN)

- Thu, duyệt số liệu phục vụ Đề án Giáo dục Mầm non của Tỉnh miền 4,5 (Bộ phận MN)

- Kiểm tra nền nếp đầu năm học (Bộ phận TH, THCS) - Kiểm tra nền nếp đầu năm học (Bộ phận TH)
- Họp Hiệu trưởng các trường THCS
- Duyệt Quyết toán ngân sách năm 2016 và 6 tháng đầu năm cho trường TH Nam Tiến (Bộ phận Tài vụ - STB) - Duyệt Quyết toán ngân sách năm 2016 và 6 tháng đầu năm cho trường TH Nam Tiến (Bộ phận Tài vụ - STB)

Thứ 6

15/9

- Tổng hợp số liệu phục vụ Đề án Giáo dục của Tỉnh Mầm non (Bộ phận MN)

- Kiểm tra nền nếp đầu năm học (Bộ phận TH, THCS)

- Kiểm tra nền nếp đầu năm học (Bộ phận TH, THCS)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 07 tháng 9 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ