Lịch công tác tuần từ 10/7-14/7/2017

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

10/7

- Họp Giao ban - Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học

Thứ 3

11/7

- Tham dự tập huấn, hướng dẫn, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO  9001 – 2008 tại UBND huyện (Đ/c Yến) - Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học
- Phối hợp với Phòng Nội Vụ làm công tác thi đua năm học 2016-2017 - Phối hợp với Phòng Nội Vụ làm công tác thi đua năm học 2016-2017

Thứ 4

12/7

- Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học - Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học
- Phối hợp với Phòng Nội Vụ làm công tác thi đua năm học 2016-2017 - Phối hợp với Phòng Nội Vụ làm công tác thi đua năm học 2016-2017

Thứ 5

13/7

- Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học - Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học
- Phối hợp với Phòng Nội Vụ làm công tác thi đua năm học 2016-2017 - Phối hợp với Phòng Nội Vụ làm công tác thi đua năm học 2016-2017

Thứ 6

14/7

- Dự Hội nghị đào tạo nhận thức về công tác xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 taị UBND huyện (Đ/c Hinh, Yến) - Rà soát danh mục thủ tục hành chính và hướng dẫn xây dựng quy trình của đơn vị tại UBND huyện (Đ/c Yến)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 07 tháng 7 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ