Lịch công tác tuần Phòng GD&T từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2016

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

21/11

- Ra đề kiểm tra năng lực giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2016-2017 (Bộ phận TH) - Đôn đốc tiến độ xây dựng MN Nam Đồng; MN Nam Thành (Bộ phận MN)
- Nhận bài thi liên môn, tích hợp cấp huyện (Bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch Chấm thi liên môn, tích hợp cấp huyện chọn thi cấp tỉnh (Bộ phận THCS)

Thứ 3

22/11

- Đôn đốc tiến độ xây dựng MN Nam Tiến (Bộ phận MN) - Đôn đốc tiến độ xây dựng MN Nam Sơn (Bộ phận MN)
- Rà soát theo kế hoạch hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh (Bộ phận THCS)  
- Duyệt quy hoạch xây dựng các nhà trường - Duyệt quy hoạch xây dựng các nhà trường

Thứ 4

23/11

- Hội nghị Quán triệt Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) tại Tỉnh ủy
- Kiểm tra nội bộ trường MN Nam Thịnh - Kiểm tra nội bộ trường MN Nam Thịnh
- Chuẩn bị các điều kiện cho Kiểm tra bài năng lực của GV dạy giỏi cấp huyện (Đ/c Thi) - Kiểm tra năng lực giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2016-2017 tại Tiểu học Nam Đào (Bộ phận TH)
- Chấm thi liên môn, tích hợp cấp huyện chọn thi cấp tỉnh (Bộ phận THCS)  

Thứ 5

24/11

- Đôn đốc tiến độ xây dựng MN Nam Thắng (Bộ phận MN) - Đôn đốc tiến độ xây dựng MN Nam Lợi (Bộ phận MN)

- Chấm Báo cáo NCKH sư phạm ứng dụng và bài kiểm tra năng lực của GV dạy giỏi cấp huyện tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH)

- Chấm Báo cáo NCKH sư phạm ứng dụng và bài kiểm tra năng lực của GV dạy giỏi cấp huyện tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH)
- Kiểm tra nội bộ THCS Nghĩa An - Kiểm tra nội bộ THCS Nghĩa An
- Duyệt đăng ký quỹ tiền lương năm 2017 miền 1 (Đ/c Đạt) - Duyệt đăng ký quỹ tiền lương năm 2017 miền 2 (Đ/c Đạt)

Thứ 6

25/11

- Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
- Đôn đốc tiến độ xây dựng MN Trần Hưng Đạo (Bộ phận MN) - Đôn đốc tiến độ xây dựng MN Nam Dương (Bộ phận MN)
- Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ công nhận chuẩn QG mức độ 2 tại TH Nam Hùng, TH Nam Thành (Bộ phận TH)  - Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ công nhận chuẩn QG mức độ 2 tại TH Nam Thái
- Duyệt đăng ký quỹ tiền lương năm 2017 miền 3 (Đ/c Đạt) - Duyệt đăng ký quỹ tiền lương năm 2017 miền 4 (Đ/c Đạt)

Thứ 7

26/11

- Duyệt đăng ký quỹ tiền lương năm 2017 miền 5 (Đ/c Đạt)- Chung kết hùng biện tiếng anh khối TH, THCS cấp huyện tại THCS Nguyễn Hiền  - Kiểm tra thẩm định, đôn đốc dự án KHKT dự thi tỉnh (Bộ phận THCS)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 18  tháng 11 năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ