Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT từ ngày 02/01/2017 đến ngày 06/01/2017

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

02/01

- Nghỉ tết dương lịch - Nghỉ tết dương lịch
Thứ 303/01 - Đôn đốc tiến độ xây dựng môi trường học tập MN Nam Thành (Bộ phận MN) - Đôn đốc tiến độ xây dựng môi trường học tập MN Nam Đồng (Bộ phận MN)
- Thu hồ sơ liên môn, tích hợp dự thi tỉnh của các trường (Bộ phận THCS) - Họp tổ công tác hồ sơ NTM tại xã Nam Thắng (Đ/c Chỉnh)
- Thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh vòng sơ khảo (Bộ phận THCS) - Thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh vòng sơ khảo (Bộ phận THCS)

Thứ 4

04/01

- Đón Sở GD&ĐT thẩm định trường chuẩn MN Nam Thành - Đón Sở GD&ĐT thẩm định trường chuẩn MN Nam Thành
- Tổng hợp các loại báo cáo giữa năm (Đ/c Thi) - Họp tổ công tác hồ sơ NTM tại xã Hồng Quang (Đ/c Chỉnh)
- Thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh vòng sơ khảo (Bộ phận THCS) - Hội đồng ra đề khảo sát HSG lớp 9 làm việc tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận THCS)

Thứ 5

05/01

- Rà soát trường xanh, sạch, đẹp, an toàn MN Nam Phúc (Bộ phận MN) - Rà soát trường xanh, sạch, đẹp, an toàn MN Nam Hùng (Bộ phận MN)
- Khảo sát HSG lớp 9 cấp huyện Hội đồng khảo sát làm việc tại THCS Nguyễn Hiền (Bộ phận THCS) - Tập huấn giáo viên tham gia hội thi GVG tỉnh (Bộ phận TH, THCS)
- Thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh vòng sơ khảo (Bộ phận THCS) - Họp tổ công tác hồ sơ NTM tại xã Nam Tiến (Đ/c Chỉnh)

Thứ 6

06/01

- Hội đồng chấm khảo sát HSG cấp huyện làm việc tại THCS Nguyễn Hiền (Bộ phận THCS) - Dự Hội nghị giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại Sở GD&ĐT (Đ/c Vụ)- Họp tổ công tác hồ sơ NTM tại xã Nam Dương (Đ/c Chỉnh)

Thứ 7

07/01

- GV tham gia hội thi GVG tỉnh học lí thuyết (Bộ phận THCS) - GV tham gia hội thi GVG tỉnh học lí thuyết (Bộ phận THCS)- Họp tổ công tác hồ sơ NTM tại xã Nam Thanh (Đ/c Chỉnh)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 29  tháng 12  năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ