Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT từ 12/6 - 16/6/2017

Thời gian Sáng

Chiều

Thứ 2

12/6

 - Dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 (Đ/c Hưng, Hinh, Thành)

- Đôn đốc trường TH Nam Trung chuẩn bị mọi điều kiện để đón chuẩn X-S-Đ-AT (Bộ phận TH)

- Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

Thứ 3

13/6

- Chấm sáng  kiến kinh nghiệm Ngành GD&ĐT huyện năm học 2016-2017 - Chấm sáng  kiến kinh nghiệm Ngành GD&ĐT huyện năm học 2016-2017
 - Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 (Đ/c Hưng, Hinh, Thành) - Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 (Đ/c Hưng, Hinh, Thành)
- Dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện (Đ/c Vụ) - Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận TH)
- Tổng hợp số liệu tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS) - Tổng hợp số liệu tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

- Duyệt lương các trường miền 1, miền 2 (Bộ phận Tài vụ - STB)

 

Thứ 4

14/6

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 (Đ/c Hưng, Hinh, Thành) - Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 (Đ/c Hưng, Hinh, Thành)
- Xây dựng Kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận MN) - Xây dựng Kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận MN)
- Bình xét thi đua năm học 2016-2017 (Bộ phận TH, THCS) - Bình xét thi đua năm học 2016-2017 (Bộ phận TH, THCS)

- Duyệt lương các trường miền 3, miền 4 (Bộ phận Tài vụ - STB)

 

Thứ 5

15/6

- Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại UBND xã Nghĩa An

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 (Đ/c Hưng, Hinh, Thành)

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 (Đ/c Hưng, Hinh, Thành)

- Làm việc với một số trường xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2017 (Công nhận mới) (Bộ phận MN)

- Làm việc với một số trường xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2017 (Công nhận lại) (Bộ phận MN)

Duyệt lương các trường miền 5 (Bộ phận Tài vụ - STB) - Đón đoàn Kiểm tra của SGD công nhận Xanh –Sạch – Đẹp –AT (Bộ phận TH)
- Bình xét thi đua năm học 2016-2017 (Bộ phận Th, THCS)  

Thứ 6

16/6

- Bình xét thi đua năm học 2016-2017 (Bộ phận TH) - Tổng hợp hồ sơ thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 (Đ/c P.Anh, Đới)
- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 (Đ/c Hưng, Hinh, Thành) - Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 (Đ/c Hưng, Hinh, Thành)
- Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)
- Họp tổ công tác xây dựng NTM của huyện (Đ/c Chỉnh)

Thứ 7

17/6

- Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 08 tháng 6 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ