Lịch công tác từ ngày 15/10 đến ngày 19/10/2018

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

15/10

- Họp giao ban
- Kiểm tra nội bộ
- Đôn đốc các trường MN hoàn thiện minh chứng Phổ cập GDMN năm 2018 (Bộ phận MN) - Đôn đốc các trường MN hoàn thiện minh chứng Phổ cập GDMN năm 2018 (Bộ phận MN)
- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 3

16/10

- Các trường nộp minh chứng về số trẻ đi và đến học trái tuyến; trẻ khuyết tật; năm học 2018-2019 về bộ phận mầm non (Bộ phận MN) - Các trường nộp minh chứng về số trẻ đi và đến học trái tuyến; trẻ khuyết tật; năm học 2018-2019 về bộ phận mầm non (Bộ phận MN)
- Kiểm tra nội bộ - Kiểm tra nội bộ
- Tập huấn dạy Âm nhạc và HĐGD Ngoài giờ lên lớp tại Sở GD&ĐT (Bộ phận TH) - Tập huấn dạy Âm nhạc và HĐGD Ngoài giờ lên lớp tại Sở GD&ĐT (Bộ phận TH)
- Kiểm tra chéo các trường THCS tại huyện Hải Hậu (Bộ phận THCS) - Kiểm tra chéo các trường THCS tại huyện Hải Hậu (Bộ phận THCS)

- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 4

17/10

- Hội thảo Thư viên thân thiện tại Bắc Giang (Đ/c Hinh) - Hội thảo Thư viên thân thiện tại Bắc Giang (Đ/c Hinh)
- Kiểm tra nội bộ - Chia sẻ về STEM tại TH Nam Đồng (Bộ phận TH)
- Tập huấn chuyên môn tại MN Hải Anh - Hải Hậu (Bộ phận MN) - Tập huấn chuyên môn tại MN Hải Anh - Hải Hậu (Bộ phận MN)
- Duyệt hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí cho các trường TH, THCS miền 1 (Bộ phận Tài vụ) - Duyệt hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí cho các trường TH, THCS miền 2 (Bộ phận Tài vụ)
- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 5

18/10

- Dự Hội nghị triển khai nông thôn mới nâng cao theo quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh (Đ/c Vụ)
- Hội thảo Thư viên thân thiện tại Bắc Giang (Đ/c Hinh) - Hội thảo Thư viên thân thiện tại Bắc Giang (Đ/c Hinh)
- Tập huấn giáo viên Thể dục tại TT GDTX tỉnh (Bộ phận THCS) - Tập huấn giáo viên Thể dục tại TT GDTX tỉnh (Bộ phận THCS)
- Kiểm tra nội bộ - Kiểm tra nội bộ
- Duyệt hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí cho các trường TH, THCS miền 3 (Bộ phận Tài vụ) - Duyệt hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí cho các trường TH, THCS miền 4 (Bộ phận Tài vụ)
- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)
  - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn MN Nam Giang (Bộ phận MN)

Thứ 6

19/10

- Hội thảo Thư viên thân thiện tại Bắc Giang (Đ/c Hinh) - Hội thảo Thư viên thân thiện tại Bắc Giang (Đ/c Hinh)
- Tập huấn dạy lồng ghép GDQP-AN trong môn học tại TTGDTX Tỉnh Nam Định (Bộ phận TH) - Tập huấn dạy lồng ghép GDQP-AN trong môn học tại TTGDTX Tỉnh Nam Định (Bộ phận TH)
- Tập huấn giáo viên cốt cán tại TT GDTX tỉnh Nam Định (Bộ phận THCS) - Tập huấn giáo viên cốt cán tại TT GDTX tỉnh Nam Định (Bộ phận THCS)
- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)
- Duyệt hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí cho các trường TH, THCS miền 5 (Bộ phận Tài vụ)
- Đôn đốc tiến độ xây sân vườn trường MN Nam Đào (Bộ phận MN)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 11 tháng 10 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ