Lịch công tác Phòng GD&ĐT từ ngày 24/10 đến 28/10/2016

 

Thời gian Sáng

Chiều

Thứ 2

24/10

- Đôn đốc, rà soát hồ sơ chuẩn trường MN Nam Sơn, MN Nam Tiến - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường MN Nam Lợi (Bộ phận MN)
- Tổng hợp báo cáo tháng của các nhà trường (Bộ phận TH) - Xây dựng, hướng dẫn các trường tổ chức CLB (Đ/c Thi)
- Dự chào cờ đầu tuần các trường THCS (Bộ phận THCS) - Kiểm tra hồ sơ làm chuẩn THCS về xây dựng NTM năm 2016 (Bộ phận THCS)

Thứ 3

25/10

- Đôn đốc tiến độ xây dựng trường MN Nam Quang (Bộ phận MN) - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường MN Nam Thắng (Bộ phận MN)
- Hỗ trợ công nghệ TV lớp 1 trường TH Nam Hùng (Bộ phận TH) - Kiểm tra công tác PCGD các trường MN, TH, THCS miền 3
- Báo cáo Ban Thường vụ về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ năm 2016 - Báo cáo Ban Thường vụ về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ năm 2016

Thứ 4

26/10

- Kiểm tra công tác PCGD các trường MN, TH, THCS miền 1 - Kiểm tra công tác PCGD các trường MN, TH, THCS miền 2
- Sở GD&ĐT đánh giá ngoài THCS Nam Thắng, Nam Hoa - Sở GD&ĐT đánh giá ngoài THCS Nam Thắng, Nam Hoa
- Tổ chức tập luyện chuẩn bị giải cầu lông cấp tỉnh (Đ/c P.Anh, Đới)

Thứ 5

27/10

- Sở GD&ĐT đánh giá ngoài THCS Nam Thắng, Nam Hoa - Sở GD&ĐT đánh giá ngoài THCS Nam Thắng, Nam Hoa                                            
- Kiểm tra công tác PCGD các trường MN, TH, THCS miền 4 - Kiểm tra công tác PCGD các trường MN, TH, THCS miền 5                        
- Tập huấn chuyên môn tại Sở GD&ĐT (Đ/c Hằng, Hường) - Tập huấn chuyên môn tại Sở GD&ĐT (Đ/c Hằng, Hường)

Thứ 6

28/10

- Kiểm tra, đôn đốc làm chuẩn trường MN Nam Dương - 14h Họp Giao ban Phòng GD&ĐT
- Xây dựng kế hoạch Hội thi GV dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh (Đ/c Hinh, bộ phận TH) - Khảo sát giữa học kì I THCS (Đ/c Hưng, bộ phận THCS)
- Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý Văn bản điện tử (Đ/c Hưng, bộ phận văn thư) - Tổ chức tập luyện chuẩn bị giải cầu lông cấp tỉnh (Đ/c P.Anh, Đới)

Thứ 7

29/10

- Chấm khảo sát giữa học kỳ I (Đ/c Hưng, bộ phận THCS)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 20 tháng 10 năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ