Lịch công tác tuần từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2016

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

19/9

- Kiểm tra nền nếp đầu năm học 2016-2017 các trường Mầm non, Tiểu học, THCS - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường MN Nam Quang (đ/c Thành, bộ phận Mầm non)
 - Tổ chức chọn bài dạy chuẩn bị cho việc kiểm tra, sát hạch tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 (Lãnh đạo Phòng, bộ phận Tổ chức) - Duyệt báo cáo EQMS; Báo cáo đầu năm học 2016-2017 các trường miền 1,2,3 (đ/c Hinh, đ/c Bổng)
  - Thanh toán lương cho các trường khối Mầm non (đ/c Đạt)

Thứ 3

20/9

- Kiểm tra nền nếp đầu năm học 2016-2017 các trường Mầm non, Tiểu học, THCS - Làm việc với trường Mầm non Nam An, Mầm non Nam Nghĩa (đ/c Chỉnh - Bộ phận Thanh tra)
- Đôn đốc tiến độ xây dựng trường Mầm non Nam Dương (đ/c Thành, bộ phận Mầm non) - Duyệt kế hoạch năm học 2016-2017 cho 4 trường THCS: Nam Đào, Hồng Quang, Nam Hùng, Nam Toàn (đ/c Hưng, bộ phận THCS)
- Duyệt báo cáo EQMS; Báo cáo đầu năm học các trường miền 4,5 (đ/c Hinh, đ/c Bổng) - Tổng hợp đối chiếu báo cáo EQMS; Báo cáo đầu năm học 2016-2017 (đ/c Hinh, đ/c Bổng)
- Họp Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 (Lãnh đạo Phòng, bộ phận Tổ chức)- Tổ chức cho những người dự tuyển bốc thăm thứ tự tiết dạy thực hành cho tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 (Lãnh đạo Phòng, bộ phận Tổ chức)
- Dự Hội nghị Cán bộ công chức năm học 2016-2017 (Đ/c P.Anh, Đới) - Dự Hội nghị Cán bộ công chức năm học 2016-2017 (Đ/c P.Anh, Đới)
- Tổng hợp danh sách học sinh nghèo học kỳ I năm học 2016-2017 các trường khối Mầm non (đ/c Đạt)

Thứ 4

21/9

- Kiểm tra nền nếp đầu năm học 2016-2017 các trường Mầm non, Tiểu học, THCS - Thường trực Ban chỉ đạo Nông thôn mới và tổ công tác hồ sơ của huyện làm việc với xã Nam Thắng (đ/c Hà - PCT UBND huyện chủ trì).
Tập huấn chuyên môn GDMN tại trường Mầm non Giao Phong - huyện Giao Thủy (đ/c Thành, bộ phận Mầm non) - Tập huấn chuyên môn GDMN tại trường Mầm non Giao Phong - huyện Giao Thủy (đ/c Thành, bộ phận Mầm non)
- Họp lãnh đạo, chọn cử giám khảo, chuẩn bị bài phòng vấn, báo cáo Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch, triệu tập giám khảo cho  tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 (Lãnh đạo Phòng, bộ phận Tổ chức) - 13h30 phút tại trường THCS Nguyễn Hiền, họp Ban kiểm tra, sát hạch, triển khai nội dung công việc chuẩn bị cho ngày 22/9 tổ chức sát hạch tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017; 14h30 phút họp Ban kiểm tra sát hạch với Ban giám khảo để thống nhất nội dung sát hạch của từng cấp học cho tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 (Lãnh đạo Phòng, bộ phận Tổ chức)
- Xây dựng kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017 (đ/c Chỉnh - Bộ phận Thanh tra) - Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học tại Tiểu học Nam Tiến (đ/c Hinh, đ/c Bổng)

Thứ 5

22/9

- Tập huấn chuyên môn GDMN tại trường Mầm non Giao Phong - huyện Giao Thủy (đ/c Thành, bộ phận Mầm non) - Tập huấn chuyên môn GDMN tại trường Mầm non Giao Phong - huyện Giao Thủy (đ/c Thành, bộ phận Mầm non)
- Dự Hội nghị Cán bộ công chức năm học 2016-2017 (Đ/c P.Anh, Đới) - Dự Hội nghị Cán bộ công chức năm học 2016-2017 (Đ/c P.Anh, Đới)
- Tổ chức thi sát hạch tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 (Thực hành) (Lãnh đạo Phòng, bộ phận Tổ chức) - Tổ chức thi sát hạch tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 (Thực hành) (Lãnh đạo Phòng, bộ phận Tổ chức)
- Duyệt quyết toán các trường luân chuyển cán bộ quản lý trường Tiểu học Nam Xá, Tiểu học Nam Điền (đ/c Đạt) - Kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ (đ/c Hinh, đ/c Bổng)

Thứ 6

 23/9

- Giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện tại Đảng ủy Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Tập huấn chuyên môn GDMN tại trường Mầm non Giao Phong - huyện Giao Thủy (đ/c Thành, bộ phận Mầm non) - Tập huấn chuyên môn GDMN tại trường Mầm non Giao Phong - huyện Giao Thủy (đ/c Thành, bộ phận Mầm non)
- Kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ (đ/c Hinh, đ/c Bổng) - Kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ (đ/c Hinh, đ/c Bổng)
- Tổ chức thi sát hạch tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 (Thực hành) (Lãnh đạo Phòng, bộ phận Tổ chức) - Tổ chức thi sát hạch tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 (Thực hành) (Lãnh đạo Phòng, bộ phận Tổ chức)
- Duyệt quyết toán các trường luân chuyển cán bộ quản lý trường THCS Nam Hùng, THCS Nam Tân (đ/c Đạt)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

Nam Trực, ngày 16 tháng 9 năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Đoàn Quang Vụ