Lịch công tác tuần từ ngày 03/9 - 08/9/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 03/9 đến ngày 08/9/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

02/9

Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2019

Thứ 3

03/9

GIAO BAN CƠ QUAN

 

- Chuẩn bị các điều kiện đón khai giảng năm học mới 2019-2020

- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra sơ kết chỉ thị số 05/CTT-TW- Rà soát đội ngũ cán bộ giáo viên báo cáo UBND huyện Nam Trực (Bộ phận TCCB) - Đối chiếu Kho bạc quyết toán tài chính hết Qúy 3 chuẩn bị ngân sách Qúy 4 năm 2019- Hướng dẫn các trường sáp nhập các thủ tục về tài chính, tài sản (Bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

04/9

 

- Chuẩn bị các điều kiện đón khai giảng năm học mới 2019-2020

- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra sơ kết chỉ thị số 05/CTT-TW

- Rà soát đội ngũ cán bộ giáo viên báo cáo UBND huyện Nam Trực (Bộ phận TCCB)

- Đối chiếu Kho bạc quyết toán tài chính hết Qúy 3 chuẩn bị ngân sách Qúy 4 năm 2019

- Hướng dẫn các trường sáp nhập các thủ tục về tài chính, tài sản (Bộ phận Tài vụ)

Thứ 5

05/9

 

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

2019-2020

- Tổng hợp báo cáo nhanh tình hình Khai giảng ở các trường Mầm non (Bộ phận Mầm non)
- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra sơ kết chỉ thị số 05/CTT-TW

- Rà soát đội ngũ cán bộ giáo viên báo cáo UBND huyện Nam Trực (Bộ phận TCCB)

- Đối chiếu Kho bạc quyết toán tài chính hết Qúy 3 chuẩn bị ngân sách Qúy 4 năm 2019

- Hướng dẫn các trường sáp nhập các thủ tục về tài chính, tài sản (Bộ phận Tài vụ)

Thứ 6

06/9

- Tổng hợp báo cáo nhanh tình hình Khai giảng ở các trường Tiểu học, THCS (Bộ phận Tiểu học, THCS)  
- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra sơ kết chỉ thị số 05/CTT-TW

- Rà soát đội ngũ cán bộ giáo viên báo cáo UBND huyện Nam Trực (Bộ phận TCCB)

- Đối chiếu Kho bạc quyết toán tài chính hết Qúy 3 chuẩn bị ngân sách Qúy 4 năm 2019

- Hướng dẫn các trường sáp nhập các thủ tục về tài chính, tài sản (Bộ phận Tài vụ)

Thứ 7

07/9

- Tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2019-2020 cấp Tiểu học (Lãnh đạo, chuyên viên Phòng, CBQL các trường Tiểu học) - Tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2019-2020 cấp Mầm non (Lãnh đạo, chuyên viên Phòng, CBQL các trường Mầm non)
Chủ nhật

08/9

 Ra quân vệ sinh môi trường ngày Chủ Nhật xanh

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 30  tháng 8  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ