Lịch công tác tuần từ 03/7-07/7/2017

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

03/7

- Dự họp tại UBND huyện về việc đánh giá tình hình nhiệm vụ tháng 6 triển khai nhiệm vụ tháng 7 (Đ/c Thành) - Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 

Thứ 3

04/7

- Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018  - Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 

Thứ 4

05/7

- Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018  - Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 

Thứ 5

06/7

- Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018  - Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 

Thứ 6

07/7

- Họp tại UBND xã Nam Hồng về việc xây dựng NTM (Đ/c Chỉnh) - Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 30 tháng 6  năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ