Giáo dục Nam Trực 22 năm kiên trì mục tiêu giáo dục phát triển (1997-2019)

GIÁO DỤC NAM TRỰC 22 NĂM KIÊN TRÌ

MỤC TIÊU GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN (1997-2019)

Giao duc Nam Truc

 

Giao duc Nam Truc2

 

 

Nguồn: Báo Việt Nam Hội Nhập