Hiệu Qủa từ công tác xã hội hóa giáo dục tại trường THCS Nam Cường huyện Nam Trực tỉnh Nam Định

https://youtu.be/VBTaXxLh1yI