Trường THCS Nguyễn Hiền, huyện Nam Trực

Trường THCS Nguyễn Hiền, huyện Nam Trực