MỘT SỐ VĂN BẢN VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

.

Chỉ thị 505/CT-BGDĐT về tăng cường các giải pháp an toàn trong các cơ sở giáo dục

Chỉ thị 505_CT-BGDDT

Kế hoạch triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020

ke-hoach 56-chuyen-de_truong-mn-lam-trung-tam của Bộ GD

Quyết định 1076/QĐ-TTg phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trong trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Quyết định số 1076 của Thủ tướng Chính phủ (1)

Quyết định 1340/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020

Quyết định số 1340 của Thủ tướng chính phủ về sữa học đường

Nghị định 80/NĐ-CP về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng, chống bạo lực học đường

Nghị định 80 của Chính phủ

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định dạy thêm, học thêm

TT 17 của Bộ GDĐT về dạy thêm học thêm

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định

 QĐ 16 cua Tinh ve day them hoc them

Công văn 6890/BGDĐT-KHTC V/v Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo

 6890/BGDĐT-KHTC

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT Ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

THONG TU 55 

Thông tư 05/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức

 TT 05.2005 của BỘ NỘI VỤ về chế độ phụ cấp trách nhiệm

Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định về danh mục khung vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục Mầm non công lập

TT liên tịch 06 của Bộ Nội vụ