Kết quả về Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non huyện Nam Trực Năm học 2016 - 2017

UBND HUYỆN NAM TRỰCPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Nam Trực, ngày 15  tháng 04  năm 2017

Thông báo

Kết quả về Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích

trong cơ sở giáo dục mầm non huyện Nam Trực Năm học 2016 - 2017

       Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

       Căn cứ kết quả tự nhận xét về “Trường học an toàn, phòng, chống tại nạn  thương tích” và Tờ trình của 33 trường mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành đánh giá nhận xét 33/33 trường theo các nội dung quy định của bảng kiểm kết quả như sau:

STT Trường Mầm non Xã (thị trấn) Kết quả trường tự đánh giá Kết quả Phòng GD&ĐT đánh giá
1 Nam Mỹ Nam Mỹ 68/68 = 100%; Đạt 67/68 = 98,5%; Đạt
2 Trần Hưng Đạo Điền Xá 65/68 =  95,5%; Đạt 64/68 = 94,1%; Đạt
3 Trần Quốc Toản Điền Xá 68/68 = 100%; Đạt 68/68 = 100%; Đạt
4 Nam Tân Tân Thịnh 66/68 =  97,1%; Đạt 57/68 = 83,8%; Đạt
5 Nam Thinh Tân Thịnh 66/68 =  97,1%; Đạt 55/68 = 80,9%; Đạt
6 Nam Thắng Nam Thắng 67/68 =  98,5%; Đạt 66/68 = 97,1%; Đạt
7 Nam Toàn Nam Toàn 65/68 =  95,5%; Đạt 65/68 =  95,5%; Đạt
8 Nam Chấn Hồng Quang 64/68 =  94,1%; Đạt 64/68 = 94,1%; Đạt
9 Nam Quang Hồng Quang 66/68 =  97,1%; Đạt 66/68 =  97,1%; Đạt
10 Nam Nghĩa Nghĩa An 61/68 =  90%; Đạt 61/68 =  90%; Đạt
11 Nam An Nghĩa An 62/68 = 91%; Đạt 62/68 =  91%; Đạt
12 Nam Cường Nam Cường 59/69 = 86,7%; Đạt 59/69 = 86,7%; Đạt
13 Nam Hồng Nam Hồng 68/68 = 100%; Đạt 66/68 = 97,1%; Đạt
14 Nam Trung Nam Hồng 68/68 = 100%; Đạt 66/68 =  97,1%; Đạt
15 Nam Hùng Nam Hùng 68/68 = 100%; Đạt 67/68 = 98,5%; Đạt
16 Nam Đào TT Nam Giang 65/68 =  95,5%; Đạt 55/68 = 80,9%; Đạt
17 Nam Giang TT Nam Giang 68/68 = 100%; Đạt 45/68 = 66,1%Chưa đạt
18 Nam Hoa Nam Hoa 68/68 = 100%; Đạt 67/68 = 98,5%; Đạt
19 Nam Minh Bình Minh 64/68 =  94,1%; Đạt 64/68 =  94,1%; Đạt
20 Nam Bình Bình Minh 65/68 =  95,5%; Đạt 63/68 =  92,6%; Đạt
21 Nam Dương Nam Dương 68/68 = 100%; Đạt 67/68 = 98,5%; Đạt
22 Nam Thành Đồng Sơn 64/68 =  94,1%; Đạt 63/68 =  92,6%; Đạt
23 Nam Đồng Đồng Sơn 68/68 = 100%; Đạt 66/68 = 97,1%; Đạt
24 Nam Thượng Đồng Sơn 62/68 = 91%; Đạt 62/68 = 91%; Đạt
25 Nam Thái Nam Thái 68/68 = 100%; Đạt 64/68 = 94,1%; Đạt
26 Nam Phúc Nam Thái 68/68 = 100%; Đạt 66/68 =  97,1%; Đạt
27 Nam Quan Nam Lợi 68/68 = 100%; Đạt 68/68 = 100%; Đạt
28 Nam Lợi Nam Lợi 67/68 =  98,5%; Đạt 66/68 =  97,1%; Đạt
29 Nam Tiến Nam Tiến 67/68 =  98,5%; Đạt 66/68 = 97,1%; Đạt
30 Nam Sơn Nam Tiến 68/68 = 100%; Đạt 66/68 =  97,1%; Đạt
31 Nam Hải Nam Hải 66/68 =  97,1%; Đạt 62/68 = 91%; Đạt
32 Nam Ninh Nam Thanh 68/68 = 100%; Đạt 65/68 = 95,5%; Đạt
33 Nam Long Nam Thanh 67/68 =  98,5%; Đạt 66/68 = 97,1%; Đạt

       Căn cứ kết quả đạt được của 33 trường, Phòng GD&ĐT đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non năm học 2016 - 2017 cho 32 trường mầm non theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 14/04/2017.

       Để tiếp tục duy trì kết quả “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non” trong thời gian tiếp theo, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non báo cáo kết quả đã đạt được tới chính quyền địa phương và phối hợp với Hội cha mẹ học sinh làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học tốt hơn để trẻ được “học bằng chơi, chơi mà học”.

  KT. TRƯỞNG PHÒNGPHÓ TRƯỞNG PHÒNG
    (Đã kỹ)

 

 

Trần Thị Thành

.

Một số hình ảnh về môi trường học tập an toàn của trẻ mầm non
 trong trường Mầm non

Exif_JPEG_420

.

Môi trường học tập an toàn trong lớp trường mầm non Nam Long - Nam Trực

Môi trường học tập an toàn - Trường Mầm non Nam Long