KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ VĂN HÓA GIÁO DỤC HUYỆN NAM TRỰC LẦN THỨ 8

          Ngày 04 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực đã ký kế hoạch số 74/KH-UBND về việc triển khai kế hoạch tổ chức: “ Tuần lễ văn hóa – giáo dục lần thứ 8”. Ban biên tập xin giới thiệu cùng bạn đọc nội dung cơ bản của kế hoạch:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

           - Nhằm tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; thu hút các nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp Văn hóa, Giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kì 2015-2020.

           - Đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới và Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của người dân nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, tích cực tham gia xây dựng Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới, gia đình văn hóa, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. - Tuần lễ văn hóa - giáo dục được tổ chức từ các khu dân cư, các trường học, cơ quan, doanh nghiệp với tinh thần trang trọng, thiết thực, vui tươi, tiết kiệm, an toàn, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

          II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

          1. Công tác tuyên truyền

          - Tăng cường công tác tuyên truyền về Tuần lễ Văn hóa - Giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm, đầu tư của toàn xã hội cho sự nghiệp Văn hóa, Giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

          - Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, xây dựng nông thôn mới; về truyền thống tôn sư trọng đạo, những thuần phong mỹ tục, những giá trị văn hóa của người dân Nam Trực và những gương người tốt, việc tốt….

           - Thời gian: Tập trung tuyên truyền từ đầu tháng 11/2019 đến hết tháng 11/2019 (cao điểm vào thời gian diễn ra Tuần lễ văn hóa-giáo dục từ ngày 10 - 20/11/2019).

          2. Các hoạt động về xây dựng Khu dân cư văn hóa

          - Bình xét, công nhận, tuyên dương, tôn vinh các đơn vị, các gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm 2019; tuyên dương các tập thể, cá nhân có 2 thành tích xuất sắc trong xây dựng đời Khu dân cư văn hóa cơ sở; phát động đăng kí phấn đấu đạt các danh hiệu làng (thôn, xóm), cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa năm 2020.

           - Phát động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng trong toàn huyện.

          - Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá, bổ sung, hoàn chỉnh các quy ước và triển khai thực hiện trong cộng đồng dân cư, phấn đấu 100% khu dân cư hoàn thành có chất lượng nội dung này.

           - Tập trung chỉnh trang cảnh quan, môi trường thôn (xóm) sáng, xanh, sạch đẹp; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa đảm bảo về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo quy định tại Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban thường vụ Huyện ủy về xây dựng Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới.

          - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

          3. Các hoạt động về giáo dục

          - Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong toàn ngành; thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành phát động.

          - Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam nhằm tôn vinh nhà giáo, tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục.

          - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn; các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tậpở khu dân cư, dòng họ, gia đình. 4. Các hoạt động của Mặt trận tổ quốc

          - Tổ chức các hoạt động nhân dịp 89 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin -Thể thao huyện

           - Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao ở cơ sở; tổ chức tuyên truyền Tuần lễ văn hoá - giáo dục năm 2019; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao tại trung tâm huyện; hướng dẫn, kiểm tra các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao.

          - Phối hợp với Phòng giáo dục đào tạo huyện tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức các hoạt động Tuần lễ văn hóa – giáo dục năm 2019.

           - Phát động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng trong toàn huyện.

          - Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền Tuần lễ văn hoá-giáo dục, truyền thống văn hoá, khoa bảng, tôn sư trọng đạo, tinh thần đoàn kết dân tộc, phong trào xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nông thôn mới, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, những cá nhân, tập thể điển hình trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, xây dựng nông thôn mới.

           - Đưa tin kịp thời các hoạt động của các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong Tuần lễ văn hóa - giáo dục. Hướng dẫn đài phát thanh các xã, thị trấn tiếp sóng đài phát thanh huyện và xây dựng chương trình địa phương phản ánh kịp thời hoạt động trong Tuần lễ văn hóa-giáo dục của địa phương.

          2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

          - Xây dựng kế hoạch chi tiết, chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tham mưu cho UBND các xã, thị trấn tổ chức phát động Tuần lễ văn hóa - giáo dục lần thứ 8 gắn với kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tại các trường học; vệ sinh trong trường và xung quanh trường.

          - Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT, tham gia hội diễn văn nghệ từ trường, xã, miền và tổ chức liên hoan văn nghệ chung kết tại Trung tâm Văn hóa thể thao huyện (dự kiến sáng ngày 15/11/2019).

          - Chỉ đạo các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tri ân thầy cô giáo đã nghỉ chế độ và đương chức, giáo dục truyền thống tôn sư, trọng đạo, hiếu học. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, kêu gọi, vận động các nguồn lực đầu tư xây dựng trường học theo hướng chuẩn quốc gia.

          3. Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện

         - Phối hợp với các ban ngành liên quan, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo và tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ văn hoá - giáo dục lần thứ 8;

          - Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các phòng, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch và báo cáo UBND huyện.

          4. Công an huyện

           Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo công an các xã, thị trấn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra các hoạt động Tuần lễ văn hoá - giáo dục từ huyện đến cơ sở.

          5. Phòng Nội vụ

           Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận khu dân cư, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2019; phối hợp với các phòng ban liên quan thẩm định, đề nghị UBND huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

          6. Phòng Tài chính - Kế hoạch

           Chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan tham mưu cho UBND huyện đảm bảo kinh phí phục vụ tốt cho việc tổ chức các hoạt động của Tuần lễ văn hoá - giáo dục lần thứ 8.

          7. Phòng Tư pháp

           Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thẩm định quy ước thôn xóm trình UBND huyện phê duyệt.

          8. Các xã, thị trấn

          - Căn cứ vào kế hoạch của UBND huyện, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động Tuần lễ văn hóa - giáo dục lần thứ 8 thiết thực, hiệu quả.

          - Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân ra quân chỉnh trang khu dân cư, vệ sinh môi trường, tham gia tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư.

          - Ở Khu dân cư:

          + Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn toàn huyện.

         + Tổ chức liên hoan văn nghệ và các giải thi đấu thể dục thể thao ở các Khu dân cư (Trọng tâm là các Khu dân cư đăng ký xây dựng Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới).

         + Thời gian: từ ngày 10/11/2019 đến 18/11/2019

         + Đăng ký, bình xét, công bố, tuyên dương các danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Khu dân cư văn hóa” theo quy định.

          9. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

           Tổ chức dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang trụ sở; tổ chức tuyên truyền, cắm cờ hồng kỳ, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và căng mắc băng rôn... trong thời gian diễn ra Tuần lễ văn hóa-giáo dục.

          10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện

           - Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn chỉ đạo Ban công tác mặt trận ở các khu dân cư tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn 5 kết toàn dân tộc; phát động phong trào toàn dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

           - Tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức làm vệ sinh môi trường đảm bảo đường làng ngõ xóm, nơi công cộng xanh – sạch – đẹp; tuyên truyền kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “đô thị văn minh” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới, gia đình văn hóa, xứ họ tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu, chùa tinh tiến...

          - Hướng dẫn rà soát, bình xét, đánh giá và đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư 5 không” năm 2019; hướng dẫn cơ sở đăng kí danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “Khu dân cư 5 không”, “khu dân cư văn hóa nông thôn mới” năm 2020.

          11. Đề nghị các đoàn thể chính trị xã hội

           Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục & Đào tạo và các ban ngành liên quan tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ văn hóa-giáo dục.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tuần lễ văn hoá - giáo dục huyện lần thứ 8, UBND huyện yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện)

                                                (Đồng chí: Vũ Tiến Duật – HUV – Phó chủ tịch UBND huyện đã ký)