Hội nghị bồi dưỡng công tác chính trị hè năm 2019

 

     Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 83-HD/BTGTU-SGDĐT ngày 28/6/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục & Đào tạo; Kế hoạch số 19-KH/BTGHU ngày 05/7/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ  về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ giáo viên các trường phổ thông, mầm non và Trung tâm GDNN-GDTX; Kế hoạch số 01-KH/PGDĐT ngày 10/7/2019 về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho toàn bộ đội ngũ giáo viên Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở. Ngày 21/9/2019 tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Nam Trực, Phòng GD&ĐT đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 theo kế hoạch đã đề ra cho hơn hai nghìn cán bộ giáo viên toàn ngành.

IMG-6559

        Nội dung bồi dưỡng năm 2019 gồm 3 chuyên đề cơ bản:

  •  Chuyên đề 1: Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
  • Chuyên đề 2: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  • Chuyên đề 3: Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong thời gian qua.

        Giảng viên trực tiếp truyền đạt các nội dung trên là các đồng chí Phó ban tuyên giáo Huyện ủy Nam Trực.

IMG-6572(Đồng chí Trần Xuân Đại – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam trực) IMG-6577

(Đồng chí Lê Duy Chuyền – Phó trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Nam trực)

      Sau một ngày học tập, các học viên sẽ tiến hành thảo luận và viết thu hoạch, đề ra chương trình và đăng ký các hoạt động năm học mới 2019-2020. Đây là hoạt động thường niên của ngành GD&ĐT nhằm nâng cao nhận nhận thức chính trị cho cán bộ giáo viên trong toàn ngành, tạo động lực để bước vào năm học mới.

      Ban biên tập: Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực