ĐẢNG BỘ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2019

          Thực hiện Kế hoạch 63-KH/HU ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở. Ngày 31/12/2019, Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Về dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Hồng Ánh - Thường vụ Huyện uỷ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, đồng chí Đoàn Quang Vụ - Huyện uỷ viên - Bí thư Đảng bộ - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng uỷ Phòng GD&ĐT.

          Hội nghị đã thông qua hai báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Phòng và Ban chấp hành Đảng bộ Phòng GD&ĐT về công tác lãnh đạo chỉ đạo năm 2019. Các báo cáo đã chỉ rõ những vấn đề đã làm được, các Nghị quyết đã triển khai, hiệu quả và những tồn tại bất cập, những nguyên nhân cơ bản, những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng năm 2019. Cụ thể một số kết quả được chỉ ra như sau: 

          I. Ưu điểm và kết quả công tác năm 2019 

          1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của cấp trên: Năm 2019 là năm Đảng bộ Phòng GD&ĐT tiếp phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức triển khai kịp thời các nhiệm vụ liên qua tới công tác GD&ĐT, xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết và Chỉ thị của cấp trên như: Nghị quyết trung ương IV của Ban chấp hành trung ương, Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, Kế hoạch số 50-KH/TU của Tỉnh ủy Nam Định, Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018 của UBND Tỉnh Nam Định về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018 của UBND Tỉnh Nam Định về việc thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW;  Kế hoạch số 45-KH/HU ngày 26/7/2018 của Huyện ủy Nam Trực về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện quản lý; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Đề án số 01-ĐA/UBND của UBND huyện về tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị trường học và kế hoạch số 01-KH/UBND của UBND huyện ngày 08/8/2018 của UBND huyện về sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Nam Trực. Trên cơ sở kế hoạch và sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, tập thể lãnh đạo Phòng GD&ĐT đã tập trung lãnh đạo cơ quan cụ thể hóa thành các nhiệm vụ theo từng chuyên đề cụ thể, phân công cán bộ phụ trách, theo dõi, đôn đốc thực hiện, cập nhật thông tin, tổng hợp kết quả thực hiện ở các đơn vị báo cáo Huyện ủy, UBND để tập trung chỉ đạo do đó các chỉ thị, nghị quyết được tổ chức triển khai khá kịp thời và đạt kết quả. 

          2. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc

          - Tập thể lãnh đạo Phòng đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tương đối toàn diện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, đảm bảo công tác chỉ đạo thống nhất, linh hoạt, phân công rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các đồng chí cấp phó, chuyên viên phụ trách các lĩnh vực để theo dõi, tổ chức thực hiện đảm bảo các lĩnh vực công việc đều có người phụ trách, giúp cho công tác quản lý của ngành có hệ thống; thường xuyên đổi mới phương pháp và đề ra các biện pháp quản lý cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác của Phòng GD&ĐT, đồng thời cũng giải quyết kịp thời các công việc phát sinh. 

          - Tập thể lãnh đạo Phòng luôn ý thức và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và lãnh đạo chỉ đạo điều hành hoạt động của cơ quan, mọi vấn đề thuộc lĩnh vực công tác tổ chức đều được đưa ra ban chấp hành hoặc Ban chấp hành mở rộng hoặc lấy ý kiến Đảng bộ để bàn bạc thống nhất do đó phát huy được trí tuệ của tập thể cơ quan, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đào tạo. 

          - Duy trì và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy và cơ quan, thực hiện có nề nếp sinh hoạt các chi bộ, giao ban tuần, tháng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện; khi phát sinh công việc lãnh đạo cơ quan hội ý để triển khai các công việc do đó giải quyết kịp thời và hiệu quả.

          3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của cơ quan; kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2019 

          - Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt thị 05-CT/TW ngày 05/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Gắn liền với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành GD&ĐT như: cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Xây dựng quy định chuẩn mực đạo đức của Đảng bộ, chi bộ. Mỗi cán bộ, giáo viên đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có kết quả tốt về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; mối quan hệ đồng chí, đồng nghiệp, thầy trò trong sáng mẫu mực; chương trình tự học cụ thể thiết thực; hiệu quả, sáng tạo trong giảng dạy và giáo dục; tâm huyết tận tụy với công việc. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, các chương trình, Kế hoạch công tác năm 2018 và cụ thể hoá trong lĩnh vực GD&ĐT. Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập đặc biệt là các văn bản chỉ đạo về công tác sáp nhập các nhà trường. Tính đến thời điểm tháng 12/2018 toàn ngành đã sáp nhập thắng lợi với 15 đơn vị THCS thành 7 đơn vị trường THCS tại các xã: Nghĩa An, Hồng Quang, Điền Xá, Tân Thịnh, Bình Minh, Đồng Sơn, Nam Tiến. Sau khi sáp nhập công tác tổ chức cán bộ được sắp xếp lại và hiệu quả giáo dục tốt, đã đi vào ổn định, phát triển. Từ đó tạo đà tiếp tục chỉ đạo thực hiện sáp nhập các đơn vị Mầm non tại các xã: Nghĩa An, Bình Minh, Tiểu học tại các xã: Nam Hồng, Nam Thái, Tân Thịnh và Hồng Quang. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của TW Đảng khóa XII, các Nghị quyết trọng tâm của BCH Đảng bộ Tỉnh (khoá XIX), Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nghị quyết về các chuyên đề của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ. Cấp uỷ, lãnh đạo Phòng GD&ĐT đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 đạt hiệu quả. Cán bộ, đảng viên nắm vững và chấp hành tốt chủ  trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tổ chức các lớp lý luận chính trị hè năm 2019 cho cán bộ, giáo viên toàn ngành học tập để nắm vững Nghị quyết của Trung Ương, của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ và những vấn đề mới của Giáo dục và Đào tạo theo Nghị quyết số 29/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó kịp thời trao đổi, thảo luận để cán bộ đảng viên thông suốt về tư tưởng và có biện pháp để khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên của Đảng bộ không có tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, không có biểu hiện mất dân chủ, độc đoán, quan liêu, có lối sống trong sáng, lành mạnh, 100% đảng viên và công nhân viên thuộc cơ quan phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

          - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của ngành GD&ĐT, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phê duyệt trong năm 2019 đối với cấp học bậc học 

          * Về công tác quy hoạch hệ thống trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường xanh sạch đẹp an toàn: Toàn ngành tập trung tăng cường cơ sở vật chất, đặc biệt ưu tiên các trường khó khăn, các trường trọng điểm, trong đó chú trọng xây dựng, nâng cấp bếp ăn bán trú, khu vệ sinh học sinh trong các trường học. Trong năm 2019, toàn ngành đã hoàn thành công tác xây dựng trường đạt chuẩn - Thực hiện kế hoạch số 45-KH/HU ngày 26/7/2018 của Ban thường vụ huyện ủy về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý, Phòng GD&ĐT đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng và triển khai Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 08/8/2018 về việc sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. Tính tới 31/12/2019 quy mô ngành GD&ĐT còn 64 trường học, giảm 24 trường so với năm 2018. Cụ thể như sau: Bậc Mầm non còn 21 trường với 53 điểm trường, giảm 12 trường do sáp nhập; Bậc Tiểu học còn 21 trường với 37 điểm trường, giảm 12 trường do sáp nhập; Bậc THCS còn 22 trường với 28 điểm trường. 

          Tiếp tục thực hiện Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 24/7/2016, Phòng GD&ĐT đã tích cực tham mưu cho UBND huyện và phối hợp với các xã, thị trấn đầu tư tăng cường cơ sở vật chất trường học. Đến nay 100% các trường Mầm non, Tiểu học và THCS đều có CSVC đạt chuẩn Quốc gia, đáp ứng đúng theo lộ trình về đích NTM của huyện năm 2018. Trong năm 2019 , đồng thời có 9 trường (MN Nam Hùng, MN Nam Dương, MN Đồng Sơn, TH Nam Hồng, TH Nam Hùng, TH Đồng Sơn, THCS Nam Thắng, THCS Nam Lợi, THCS Đồng Sơn) đang hoàn thiện hồ sơ để đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT về kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn theo lộ trình về đích NTM nâng cao của các xã. 

          * Công tác đội ngũ, chế độ chính sách: Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ sở giáo dục triển khai đánh giá cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng đảm bảo đúng quy định. Thực hiện nghiêm các chế độ chính sách đối với nhà giáo và CBQL; Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước đối với nhà giáo và CBQL giáo dục. Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo kế hoạch của Huyện ủy. Công tác luân chuyên, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, sắp xếp CBQL của các đơn vị được thực hiện đúng quy định. Trong năm 2019, bổ nhiệm mới 01 CBQL, điều động luân chuyển 12 CBQL, bổ nhiệm lại 47 CBQL. Ngày 12/9/2019 ngành giáo dục đã tổng hợp nhu cầu những người có đủ điều kiện dự xét thăng hạng viên chức và tham mưu với UBND huyện trình UBND tỉnh đã được phê duyệt được 158 chỉ tiêu. Trong đó Giáo viên THCS từ hạng II lên hạng I là 03 người, giáo viên  từ hạng IV lên hạng III: 80 người (Tiểu học 19; Mầm non 61), từ hạng III lên hạng II: 75 giáo viên (Mầm non 33; Tiểu học 8; Trung học cơ sở 34); Phòng GD&ĐT phối hợp với Phòng Nội vụ đang xây dựng Kế hoạch tham mưu với UBND huyện để xét thăng hạng đối với số viên chức trên theo quy định; Hoàn thành duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2019-2020. Rà soát đội ngũ giáo viên, việc sáp nhập các nhà trường theo Đề án 01/ĐA-UBND của UBND huyện ngày 08/8/2018, Phòng GD&ĐT đã tham mưu với UBND huyện sáp nhập các trường trong một xã, tính đến thời điểm tháng 9/2019: mầm non còn 21 trường, tiểu học còn 21 trường và trung học cơ sở còn 22 trường, đến nay đã ổn định và đi vào hoạt động bình thường; 

          * Công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại tố cáp ở cơ sở: Thực hiện công tác KTNB, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ đề ra, bên cạnh đó Phòng đã tiến hành thực hiện các chuyên đề kiểm tra các nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục của cấp học mầm non; Kiểm tra chuyên đề về bếp ăn bán trú, kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn, nghiệp vụ. Phòng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện kiểm tra An toàn vệ sinh thực phẩm tại một số bếp ăn tập thể của một số trường. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

          * Công tác kiểm định chất lượng giáo dục: Thực hiện công văn số 91/SGDĐT-KTKĐ ngày ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định về tập huấn triển khai thông tư 17, 18, 19/2018/TT-BGDĐT về KĐCLGD và Chuẩn quốc gia, Phòng GD&ĐT đã tiến hành triển khai tập huấn đến Hội đồng đánh giá các trường MN, Tiểu học, THCS trến địa bàn. Trong năm 2019, có thêm 03 trường THCS; 02 trường Mầm non được đón đoàn kiểm tra sơ bộ về Đánh giá ngoài để công nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục. 

          * Công tác chuyên môn: Lãnh đạo ngành đã nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo chuyên môn thuộc ngành dọc quản lý, đồng thời mạnh dạn đi đầu đổi mới một số nội dung trong giáo dục như: đưa giáo dục STEM vào các nhà trường, tập huấn cho toàn thể cán bộ giáo viên có hiểu biết và vận dụng thành công phương thức giáo dục theo định hướng này để tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học cho giáo viên, học sinh. Tổ chức thành công ngày hội STEM với cả 3 cấp học, cuộc thi Khoa học kỹ thuật, cuộc thi Robotic tạo tiếng vang lớn trong toàn quốc được Sở GD&ĐT đánh giá cao, được các tỉnh bạn ghi nhận và học tập. Kết quả cụ thể trong chỉ đạo các cấp học là: 

          + Cấp học mầm non: Phòng GD&ĐT phối hợp với địa phương rà soát, tư vấn hoạt động chuyên môn của các cơ sở GDMN ngoài công lập trên toàn huyện; kiểm tra các điều kiện của 3 cơ sở địa phương đã cấp phép thành lập; Kiểm tra các điều kiện và ra văn bản trả lời UBND Thị trấn Nam Giang về kết quả kiểm tra, đề nghị cấp phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo của cơ sở "Mai Linh". Các trường Mầm non Công lập chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn tự kiểm tra, rà soát hoạt động của nhóm trẻ gia đình, địa phương yêu cầu 100% nhóm gia đình không đủ điệu kiện thành lập giải thể tháng 6/2019. Các cơ sở GDMN thực hiện tốt công tác an toàn thực phẩm trong tổ chức cho trẻ ăn bán trú. 100% trường mầm non đạt Phổ cập GDMN năm 2019. Các trường thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch sáp nhập các trường Mầm non theo lộ trình của UBND huyện Nam Trực. 

          + Cấp tiểu học:

 • Hội thi giáo viên giỏi, Giáo viên chủ nhiệm giỏi: Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện an toàn, nghiêm túc, phản ánh khách quan chính xác theo các kế hoạch với chủ đề: Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm giỏi tích cực tiếp cận cuộc cách mạng khoa học 4.0 nhằm phát triển năng lực học sinh tiểu học. Kết quả đạt được: Trong hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện đặt tại các cụm miền: 100% giáo viên chủ nhiệm tham gia dự để chia sẻ kinh nghiệm. Không tạo áp lực cho giáo viên tham gia. Bậc học đã biến hội thi thành hội thảo, nơi mà mọi giáo viên tham gia có thể đặt câu hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với các đồng chí giáo viên khác. 100% giáo viên tham tham gia hội thi đều đạt giải cao, qua đây chúng tôi đã tuyển chọn được những giáo viên có kết quả xuất sắc dự thi GVCN Giỏi cấp tỉnh. Kết quả cụ thể:      
 • Cấp Huyện: Hội thi GV dạy giỏi  có 74/74 đạt GV dạy giỏi cấp huyện; Hội thi GVCN giỏi có 36/36 đạt GV chủ nhiệm giỏi (Trong đó có 17/36 đạt loại Xuất sắc; 19/36 đạt loại tốt)      
 • Cấp tỉnh: Có 5 trường tiểu học được chọn tham gia cấp tỉnh đó là Nam Điền, Nam Cường, Nam Giang, Nam Đồng, Nam Tiến. Toàn đoàn xếp thứ 4. Có 5/5 giải tỉnh (Trong đó (1) giải nhất – Lê Cẩm Vân – Nam Đồng; (2)Giải nhì: Đỗ Ngọc Anh – Nam Điền và Vũ Thị Hải Yến - Nam Giang; Giải ba(2): Nguyễn Thúy Ngà – Nam Cường và Cao Thị Thơ – Nam Tiến 
 • Giao lưu Kỹ năng tham gia GTAT cấp tỉnh: Kết quả: 4 nội dung đạt 3 giải nhì (Kiến thức, Thuyết trình, Năng khiếu) và một giải ba (Vẽ và thuyết trình MT)  
 • Thi hùng biện Tiếng anh cấp tỉnh: Có 7 đạt giải cấp tỉnh, trong đó có 4 giải nhì  (Nam Mỹ đạt 3 giải; Nam Dương đạt 01 giải); đạt 02 giải ba (Nam Đào: 1 giải, Nam Mỹ 1 giải);  
 • Thi TDTT cấp tỉnh: Các trường có thành tích tốt là: Nam Minh, Nam Điền, Nam Hồng, Nam Hùng, Nam Đào, Nam Mỹ, Nam Long, Nam Cường, Tân Thịnh, Nam Thượng, Nam Thái, Nam Giang. Kết quả cấp tỉnh: Có 6 giải (1 nhì: Nam Mỹ; 4 giải ba: Nam Minh, Nam Giang, Nam Hùng, Tân Thịnh; 01 giải khuyến khích - Nam Điền)  
 • Các cuộc thi tự nguyện:  VIOLYMPIC quốc gia: Nam Ninh, Nam Long, Nam Tiến, Nam Hải, Nam Lợi, Nam Đào, Nam Mỹ, Tân Thịnh, Nam Thượng, Nam Dương, Hồng Quang, Nam Cường. Đã đạt nhiều Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, đặc biệt có học sinh trường TH Nam Long đạt  huy chương Vàng đứng đầu toàn quốc. 

          + Cấp THCS: 

 • Tham gia thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh năm 2019, kết quả đạt giải Nhì toàn đoàn, giải cá nhân có 1 giải Nhì; 3 giải Ba và 1 giải khuyến khích. 
 • Kết quả học sinh đạt HSG văn hóa lớp 9 cấp tỉnh năm học 2018-2019, tổng số học sinh tham dự thi là 142 em trong đó trường THCS Nguyễn Hiền 113 em và 29 em ở các trường khác. Kết quả có 2 giải Nhất; 17 giải Nhì; 22 giải Ba và 34 giải KK. Toàn đoàn đạt giải Nhì. 
 • Cuộc thi học sinh giỏi Thể dục thể thao cấp tỉnh năm học 2018-2019: Có 22 học sinh tham gia, 15 học sinh đạt giải (Trong đó: 03 giải Nhất, 02 giải Nhì, 04 giải Ba, 06 giải Khuyến khích). Toàn đoàn xếp thứ 2 toàn tỉnh, đạt giải Nhì. Đặc biệt có 4 HS tham gia giải Quốc gia kết quả em Nguyễn Thị Ngọc Anh trường THCS Nam Mỹ đạt 01 Huy chương Vàng và 01 Huy chương Bạc; em Tô Hữu Giang của THCS Hồng Quang đạt 01 Huy chương Đồng; em Vũ Văn Hiểu của THCS Nam Dương không đạt giải.
 • Hoàn thành xét tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019: Kết quả 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THCS trong đó loại Giỏi đạt 27,68%; loại Khá đạt 43,97%; loại TB đạt 28,53% Thi vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và các trường chuyên của Bộ có 61 học sinh đỗ, xếp thứ hai trên 10 huyện thành phố. Kết quả thi vào THPT toàn ngành xếp thứ ba trên 10 huyện thành phố. Lần đầu tiên trường THCS Nguyễn Du xét đủ chỉ tiêu đợt 1 vào lớp 10 THPT. Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh có 8 giáo viên tham gia trong đó có 1 giải Nhất; 1 giải Nhì; 5 giải Ba và 1 giải KK. Toàn đoàn đạt giải Nhì 4.

          * Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng: Làm tốt việc kiểm tra, giám sát, theo dõi, quản lý chặt chẽ cán bộ Đảng viên thực hiện nhiệm vụ, trong sinh hoạt, trong thực hiện quy định những điều Đảng viên không được làm, có nhắc nhở, phê bình và biểu dương khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác. Thực hiện tốt việc giới thiệu Đảng viên về chi bộ nơi cư trú theo quy định 76-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương. Lãnh đạo ngành đã thực hiện túc kế hoạch của UBKT huyện ủy, UBKT đảng ủy và Ban chấp hành đảng ủy về các nội dung theo phân công phân nhiệm của từng lãnh đạo phụ trách để. Sau kiểm tra lịp thời có các giải pháp khắc phục những tồn tại và phát huy điểm làm tốt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. 

          II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

          1. Bên cạnh những ưu điểm, tập thể lãnh đạo cơ quan còn một số tồn tại, hạn chế sau: Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác năm vẫn chưa có những thời điểm chưa thật sự chủ động và thời gian và các điều kiện thực hiện, do đó việc tổ chức triển khai chưa đồng bộ; công tác lãnh đạo. Việc chỉ đạo ở một số lĩnh vực công việc kết quả chưa như yêu cầu đề ra, như: Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia tại một số địa phương : Nam Giang, Nghĩa An. Công tác xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất, các điều kiện phát triển giáo dục theo hướng hiện đại còn nhiều bất cập. Việc chỉ đạo tăng cường chất lượng giáo dục ở các bậc học, cấp học và các vùng miền chưa thực sự đồng đều. 

          2. Nguyên nhân: Năm 2019 có nhiều chủ trương liên quan trực tiếp tới lĩnh vực giáo dục, nội dung công việc có nhiều điểm mới, khó, đội ngũ cán bộ Phòng GD&ĐT ít, không đồng đều, có nhiều biến động nên tác động trực tiếp tới công tác của đơn vị. Bản thân các đồng chí lãnh đạo vẫn có những thời điểm chưa thực sự đi sâu nắm bắt tình hình thực tiễn cơ sở để có giải pháp kịp thời Kinh tế của các địa phương còn nhiều hạn hẹp việc đầu tư cùng một lúc nhiều hạng mục công trình NTM làm ảnh hưởng quá trình xây dựng các tiêu chí về cơ sở vật chất cho các trường đạt chuẩn Quốc gia. 

          III. Về giải pháp khắc phục các hiệu quả: Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết và văn bản chỉ đạo của cấp trên, coi trọng trách nhiệm công vụ của cá nhân và ý kiến tập thể về việc thực hiện các chủ trương lớn của ngành, của Huyện ủy. Tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm học 2019-2020, duy trì thành tích đơn vị nằm trong tốp đầu tỉnh Xây dựng Nghị quyết phát triển giáo dục huyện nhà tới năm 2025 và tầm nhìn cho các năm tiếp theo. Hội nghị đã đón nhận các ý kiến đóng góp xây dựng cho các nội dung báo cáo đặc biệt là các ý kiến đóng góp về việc đảng bộ xây dựng các nghị quyết để duy trì thành tích đã đạt được và phát triển giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực trước những yêu cầu đổi mới cấp bách của toàn ngành, đồng thời đáp ứng với việc nâng cao các tiêu chí của một huyện đã đạt chuẩn Nông thôn mới. Việc tổ chức đại hội các chi bộ và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng bộ Phòng GD&ĐT theo chỉ đạo điểm của Ban thường vụ Huyện uỷ. 

          Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Thị Hồng Ánh - Thường vụ Huyện uỷ - Trưởng ban tuyên giáo Huyện uỷ đã nhất trí các nội dung theo báo cáo của cấp uỷ và tập thể lãnh đạo Phòng, đồng thời chỉ ra một số định hướng và yêu cầu của công tác đảng trong thời gian tới đối với Đảng bộ Phòng GD&ĐT đặc biệt là các sự kiện chính trị năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, xếp loại và hoàn thành các nội dung. Sau một ngày làm việc, hội nghị kiểm điểm cấp uỷ Đảng bộ Phòng GD&ĐT đã thành công tốt đẹp. Đảng bộ vẫn nhất trí với 100% số phiếu tán thành đề nghị “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”. Với một quyết tâm mới và giải pháp mới thông qua nghị quyết xây dựng một phong trào giáo dục phát triển và toàn diện để chào mừng đại hội đảng các cấp.

Một số hình ảnh hội nghị:

IMG_2004

(Đồng chí Lê Thị Hồng Ánh - Thường vụ Huyện uỷ - Trưởng ban tuyên giáo Huyện uỷ phát biểu tại Hội nghị)

IMG_1995

.

IMG_1987.

IMG_2001

Nguồn: Ban Biên tập Phòng GD&ĐT Nam Trực